21.03.2018 г.

ИСТИНСКИЯТ ЕЗИК НА СТАРИТЕ ГОТИ


Преди да попадна на работите на Ганчо Ценов и Георги Сотиров, считах готите за германи по произход. Разбира се чудех се защо представителите на този стар народ притежават по-скоро български имена като Видимир, Витимир, Остро, Caвa, Видигой, някои от които се ползват дори понастоящем.

За жалост, навремето не знаех важни подробности, които биха ми помогнали да разреша загадката. Едва в книгите на Ценов и Сотиров намерих данни, които до този момент никой не ми бе споменавал. Разбрах, че за летописците Йордан, Прокопий и др. готите са де факто гетите. Te ca хората, които Херодот нарича най-храбрите, но същевременно най-миролюбивите от всички траки, т.е. наши касае се за наши предци.

В последствие се запознах със засягащите готската (гетската) история творби на проф. Асен Чилингиров. Благодарение на тях узнах как е създадена фалшификацията позната като “Codex Argenteus” – Сребърния кодекс, която е трябвало да заблуди света, че става дума за евангелието създадено от владиката на готите (гетите) Вулфила.

Реално се касае не за ръкопис от IV век, а за работа създаденa през XVII век въз основа на лангобардски документи. Пак от проф. Асен Чилингиров научих, че истинското име на духовния водач на готите (гетите) не е Вулфила, а Урфил.

Узнах и за важната подробност, че по време на Античността, в Кападокия, която се явава родно място на Урфил, са живели хора, които са от същия произход както и изконното балканско население – нашите деди. Не на последно място, от работите на проф. Чилингиров получих потвърждение за това, че азбуката ползвана от Урфил (Вулфила) e глаголицата, която още през IV век Св. Йероним разпространява в Далмация (Западните Балкани).


Образец на "готска", реално лангобардска писменост. Надписи с такива букви няма на Балканите, а точно тук е изнамерена готската азбука

Тухла от времето на гота Теодорик Велики, вижда се добре, че буквите нямат нищо общо с тези от "Codex Argenteus"Brick with the emblem of Theodoric, found in the temple of Vesta, Rome. It reads "+REG(nante) D(omino) N(ostro) THEODE/RICO [b]O[n]O ROM(a)E", which translates as With our master Theodoric the Good reigning in Rome [this brick was made].Ценен и приноса на проф. Чилингиров по отношение на доизясняването на смисъла на готски имена като Валамир, Атила, Бериг, на а също и етнонима веси/беси. Toва е истинското име на веси-готите (Vesse Gothae), които някои неправилно и тенденциозно наричат вестготи.

Не по-малко важни са и сведенията представени от Юли Хаджи Димитрова в книгата ѝ “Gothi qui et Getae- Готи сиреч Гети. Дадени са непознати на българския читатели подобности за старата готска история, за това, че в миналото е поставян знак на равенство между готи и българи. В творбата на г-жа Хаджи Димитрова са дадени и изображения на лангобардските документи станали еталон на “готската” писменост от “Codex Argenteus”, представени са и хубави разяснения относно свидетелството на Валафрид Страбон за това, че готския език се говори в Добруджа даже и през Средновековието. След малко ще разберем колко важна подробност е това.

Има и друг автор, който се е задълбочил в проучване на истинската етническа принадлежност на готите. В книгата си “Траки/Готи/Славяни” Петър Георгиев, подобно на проф. Чилингиров и г-жа Хаджи Димитрова дава сведения за това, че по време на Античността готите са отъждествявани с гетите многократно и то от автори, които са познавали готите. Разгледана е и спомената от Йордан дума белагини, на която са обърнали внимание и другите автори.

По отношение на историческите извори поясняващи кои са старите готи, къде е прародината им и т.н. е излишно да се впускам в подробности. Ганчо Ценов, Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев, а и Георги Сотиров са изнесли предостатъчно информация. Моят принос в изясняване на това, какъв е бил езика на старите готи се състои в нещо друго.

Смятам, че след като са направени сериозни опити за се изкриви историята на гетите наречени още готи, и са хвърлени огромни средства за създаване на фалшификат, с който да се внуши, че речта на готите е германска, то трябва да се търсят доказателства, които не могат да бъдат подправени. Слава Богу, такива има и понеже навремето важността на тези доказателства не е осъзната от недобросъвестните индивиди, днес сме в състояние да намерим истината за езика на старите готи.

Какво е това, което не може да бъде подправено, а същевременно може да се използва за доказване на етническата принадлежност на определенагрупа хора? Ето и обяснението: Когато един народ населява дадена територия дълго време, той оставя голям брой следи в имената на реки, планини, селища, местности.

Дори задържалите се за сравнително кратко в Източна Европа печенеги, са наложили свои названия като: Тунгате, Кракнакате, Салмакате, Сакакате, Гиеукате и др. Турците окупират страната ни в продължение на половин хилядолетие и поради това, въпреки българизацията на много селищни имена, у нас все още се срещат турски топоними като Кърджали, Хасково, Карлово, Хисаря. Едва ли има село, в чиито покрайнини да не се срещат названия на местности съдържащи турски думи като: гьол, бунар, дере, баир, кайнак, балталък, асмалък, топрак, алма, йери, чешма.

Нека видим как стои въпроса с готите, наречени още гети. Знаем със сигурност, че те обитават Балканите от II до IX век. Максимин Тракиец е роден през II век, а за баща му се казва, че е гот, от друга страна, за употреба на готски език в Добруджа през IX век свидетелства Валафрид Страбон. Ако готите (гетите) на Урфил (Вулфила) говореха германски език, то за такъв дълъг период - 700 години, Балканите трябваше да са осеяни с пет-десет хиляди германски имена на реки, селища, местности.

Такива обаче няма изобщо. На наша територия, а и в Южна Румъния няма нито един топоним, или хидроним, (регистриран в периода II- IX век), който да съдържа някакви думи от “Codex Argenteus”- Сребърният кодекс. В такъв случай изводът е повече от ясен – хората, на чиито език е написан  набеденият за готска библия “Codex Argenteus, никога не са обитавали земите ни и нямат нищо общо с готите на Урфил (Вулфила). Напомням, че този ръкопис е късен фалшификат, а изполвания език не е готски, а лангобардски.

В  Codex Argenteus” намираме основните за топонимията думи: brunna-извор, flodus-река, rinno-течение, река, gawi-област, grundus-земя, hauhs-високо, thaurp-село, поле, haims-селище, място, bagms-дърво, stads-град, селище, hawi-сено, трева, wigs-път.

Тъй като лангобардите са германи, ние трябва да срещнем думи от “Codex Argenteus” в топонимите на германски народи като немци и холандци. Разгърнем ли картата на Западна Европа ще намерим нужните съотвествия.

Лангобардската дума brunna-извор се среща в името на немския град Heilbronn (чието значение е лечебен извор). В сравнението по-долу могат да се видят примери на това, в чии земи можем да намерим съотвествия на думи от лангобардския “Codex Argenteus”.

Flodus-река, течение - Fliet, Visvliet (Холандия).
Gawi-област, местност - Wardega, Minedsga (Холандия), Allgäu (Германия).
Grundus-земя - Grundsheim (Германия).
Haims-селище, място- Heidenheim (Германия).
Hauhs-висок, височина, връх-Hochdorf (Германия), Hoogdorp (Холандия).
Thaurps-Hochdorp (Холандия), Dusseldorf  (Германия).
Bagms-дърво-Baumgarten (Германия), Hochboom (Холандия).
Stads, staths-град, селище, място-Ingolstadt, Neustadt (Германия).
Hawi-трева, сено-Hooiberg (Холандия).
Wigs-път-Langeweg (Холандия).
Rinno- течение, река- Rijn (Холандия), Rhein (Германия).

Нито един от тези термини не присъства в старите балкански топоними. Този важен факт, не могат да се оспори изобщо и поради тази причина казионните учени, а и съмишлениците им от чужбина не представят никога важните подробности на своите читатели. Не са представени и доказателствата за това какъв е истинския език на старите готи, които според Прокопий и др. са гетите.

Както вече отбелязах, най-ценните доказателства за характера на речта на даден народ са древните топоними – названията на селища, реки, местности. Благодарение на стари автори като Клавдий Птолемей и Прокопий Цезарийски, ние получаваме сведения за балкански селищни имена от периода II-VI век. Точно това е времето, в което готите най-интензивно се намесват в делата на Римската Империя. 

Нека видим какви са названията за извор, река, поле, село и т.н. в речта на хората обитавали Балканите в периода II-VI век. Проучвайки старите документи намираме следните участващи в топоними и хидроними думи: бара, река, виса, сане, пале, друвета, струа, вемасте, стура, понт.

Бара се среща в Суробара, Субара, Тамонбари, Бесапара, Брентопара и т.н. като значението е малка рекичка, а най-добро съотвествие намираме в българската дума бара-рекичка. Предположения за това, че пара/бара отговарят на българската дума бара, са изказвани от лингвистите Вл.Георгиев и Леонид Гиндин.

Река се среща в споменатите от Прокопий Миларека и Речиос. Подобни названия намираме и в Крим, където също са живели готи, става дума за споменатото още в Античността название Тамурака, като елементът -рака отговаря на блг.диал. ряка-река.

Виса се среща в Патависа, Берзовис, които са в обитаваната от готи в древността територия на Румъния. У нас срещаме Висюе, Висоне, Вис дина, Висанте. Трябва да уточня, че акад. Вл.Георгиев дава обяснение на елемента -виса със стблг. вьсъ-село, селище.

Пак този езиковед изтълкува споменатия от Прокопий топоним Сане със стблг. сѣно-сено, но дефинира селището не като тракийско, а като ново, славянско (1)*, като пренебрегва факта, че Прокопий пише и за друго селище Сане, което нарича древно. Ако за човек творящ през 530-540 година, определено населено място е древно, то със сигурност въпросното градче е от два-три века по-рано - 330-340 година.

Пале е тракийски топоним споменат в римски пътеводител – mutatio Palae. Тъй като езиковедите смятат, че най-древната форма на българската дума поле е *palje, то не е трудно да се види, че Palae и *palje са една и съща дума.

В древността, с името Понт е наричано не само Черно Море, но и река Струмешница. Цитирайки Вилхелм Томашек, Димитър Дечев предлага обяснение с penteine Pfad finden…-намирам път ..., това е правилно, но и двамата изследователи са пропуснаи стблг. пѫтъ-път, макар тя да е най-добрия кандидат.

Друг интересен топоним от земите на готите е Друвета. Вл.Георгиев го превежда с албан. drute-дървета, но разбира се най-подходяща е българската дума дървета.

Споменатият от Прокопий топоним Струa не е нищо друго освен чуждото предаване на българската дума струя.

Вемасте ce превежда от някои езиковеди като въ месте-на мястото мест.падеж.ед.ч., като разбира се българския характер на древния топоним кара професионалистите да изкажат твърдение, че се касае за ново, славянско название, само където не успяват да докажат въпросната ранна миграция защото и такава не е имало.

Стура се превежда с про-стор, страна. Задълбочилият се в тракийската ономастика Иван Дуриданов тълкува сродното на Стура название Капистурия със стблг.страна, про-стьрѣти.

Ето какъв е истинския език на старите готи, той не е нищо друго освен древна форма на българския и това може да се види ясно в сравненията по-долу.

готски/гетски-български

бара-бара-рекичка
виса-вьсъ-село, селище стблг.
друвета-дървета
масте-мѣсте- място мест.пад.ед.ч.
пале-полe, *palje- поле стблг.
понта-пѫтъ- път стблг.
река-рѣка-река стблг.
сане-сѣно-сено стблг.
струя-струiа-струя, течение стблг.
стура-страна, про-стьрѣти-страна, простирам стблг.

Въпреки че някои топоними са регистрирани преди повече от хилядолетие и половина, закодираните в тях думи са все още понятни за българите и в това няма нищо чудно защото ние сме потомци на хората дали древните названия. Наши предци са не само мизите, бесите, трибалите, но също и гетите станали известни и като готи.

Има още едно важно, но избягвано свидетелство за това – каква е била истинската реч на старите готи. Благодарение на Прокопий Цезарийски, ние знаем, че готите са носили по-старо име гети, но и, че те делят един произход със сарматите и вандалите. Едни от първите съвременни автори публикували списък с вандалски думи е Георги Сотиров. Ето и кратък списък на думи общи за старите готи и вандали:

български-вандалски/готски

баба-баба
бой-бой
брат-брат
вода-вуода
вълк-волк
вятър-вуйтер
дар-дар
дол-дол
дял-дил
гръм-гром
кобила-кобила
кост-кост
млад-млади
мога-могу
мой-муй
невеста-невуиеста
нов-нови
пет-пиет
поток-поток
птица-птах
пълен-плин
разум-розум
сестра-сестра
страх-страх
теле-теле
тъма-тма

Готските и вандалски думи са древни, много древни, но са разбираеми за всеки от нас и дори могат да бъдат възприети като принадлежащи на особен български диалект. Защо да се чудим тогава, че дори по времето на цар Борил (1207-1218), за сърбите, готи е синоним на българи. Подробности за това дава Юлия Хаджи Димитрова, цитирайки сръбски средновековни документи: “Jедан отметник от истого племена, Гота, звано и бугарског, по имени Стрез...“ – един отстъпник от същото готско племе, наречено и българско, на име Стрез.

За това, че на готи и българи се гледа като на едни и същи хора е споменал по-късно и Григорий Цамблак. Ценното свидетелство е отбелязано в работата на Юлия Хаджи Димитрова: “Еще же и ω ωнонь поль рѣкы Доунава живоущих готөь немалоу помощ съпризвавь, гредѣше пωдωбно мороу влъноущюу се...“ – Та събра и от онези готи, които живеят от другата страна на Дунава, не малко помощ и тръгна на война като развълнувано море.

Нека не забравяме и свидетелството на Отец Пасий: “Тъй писали за цар Уалент в неговите деяния: “Обезумя цар Уалент и пусна готите, преминаха Дунава и се заселиха в Тракия. После беше победен и изгорен от тях.” Тук е явно, че българите по онова време се наричали готи и конен народ... “.

Фактите са ясни, но за фалшификата Codex Argenteus”, а и за изкривяването на историята в чужда полза, са хвърлени огромно количество средства. Хората направили това са се постарали да защият добре инвестицията си. Понеже вече няколко века, от поколение на поколение се предава, че готите са германи, много учени са приели това виждане и не могат да се дистанцират лесно от него.

Ото Менхен-Хелфен е безспорно талантлив изследовател, но не е пощаден от влиянието на догмите. Подлагайки на анализ споменатата от Прокопий готска дума балан- кон с бяло лице, този учен смята, че балан принадлежи на германския език и изобщо не си е направил труда да провери, че балан е българска дума за животно със светъл цвят, като като коренът е прилагателното бал-бял.  Самата постройка на балан е като на други български думи като българан, великан, да не забравяме и лични имена като Батан, Вълкан, Драган, Гроздан.

Патрик Еймъри също е попаднал в плен на наложените отдавна внушения. Той е авторът на книгата “People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554” която несъмнено е ценна, но следвайки традицията, Емъри обявява името Буркент за германско. Западният изследовател знае, че Прокопий Цезарийски е определил Буркент като произлизащ от бесите, знае и за виждането на Димитър Дечев относно това, че името Буркент е тракийско, но си държи на своето, като при това не дава солидни аргументи, с които да обори казаното от Прокопий и Дечев.

Навярно поради същата причина- наложеното вярване, догма, че готите са германи, определени имена на исторически личности бяха преиначени от преводачите, така, че да заприличат поне малко на германски. Обяснимото с блг. диал. гнивя се-гневя се, име Гнивъ, бе представено като Книва. За Гайна обяснения не съм срещал, а това име, или по-точно прякор се обяснява със стчсл. гайна-череп, глава.

Не се предлагат и обяснения за името на готския цар Радагаст, най-вече поради това, че бащата на този благородник се казва Мечислав (Mecislaus), а това име просто няма как да се изтълкува с помоща на германски език. Mecislaus е сродно на друго готско име, по-точно Mecca-Меч, така се казва живелият през през II век готски баща на Максимин Тракиец.В поместения в немска хроника списък с древни царе на херули, вандали, готи и др. като баща на Радагаст е посочен Мечислав I
В един от най-старите преводи на Гетика, името на бащата на Максимин Тракиец е дадено като Mecca-Меч, споменато е и правилното име на веси-готите -Vesegothae

В “Historia Augusta” са казани доста интересни неща за Максимин Тракиец. Прокарва се виждането, че баща му e гот (т.е. гет), но и това, че прославения с едрия си ръст Максимин владее зле латинския и нагрубява император Септимий Север ползвайки тракийски език:

Maximinus the elder became famous in the reign of Alexander; but his service in the army began  under Severus. He was born in a village in Thrace bordering on the barbarians, indeed of a barbarian father and mother, the one, men say, being of the Goths, the other of the Alani… This youth, half barbarian and scarcely yet master of the Latin tongue, speaking almost pure Thracian, publicly besought the Emperor…” –H.A.1.5, 2.5


Ако готите бяха германи, то и Максимин щеше да говори германски език, но този огромен мъж не само носи прозвището Тракиец, знаем и друго - авторите описали живота му, уточняват, че Максимин говори тракийски.

Колкото до това, че майката на този човек е от алански произход, трябва да спомена свидетелството на познаващият добре и готите, и аланите Прокопий, който твърди, че аланите делят един произход с готите- Proc. B.G.III.III.1. На друго място този автор обяснява, че описаните от него готи са от същия произход както и сарматите, като всички те са познати като гетски народи-Proc. B.G.III.II.2-3.

За жалост тези ценни сведения биват пренебрегвани от повечето учени и, което е по-лошо – повечето изследователи усложняват положението поддържайки още една заблуда, а именно това, че аланите и сарматите са иранци. Ако човек не притежава свободен достъп до старите исторически извори, волю-неволю ще стане жертва на манипулациите на непочтените индивиди изкривяващи историята умишлено.

Накрая държа да отбележа нещо важно – макар създателите на фалшификата “Codex Argenteus” да са живели в Западна Европа, а и късното причисляване на готите към германските народи да е изгодно на немци, шведи и др., не е задължително недобросъвестните хора извършили хитри манипулации да са етнически германи. Да се открадне част от историята на един народ и да се подари на друг, може да е просто ход на индивиди стараещи се за предизвикат бъдещи конфликти, от които да извлекат полза. Поради това е разумно да не храним негативни чувства към германските народи, а заедно да се опитаме да намерим истината.

Тя разбира се първо трябва да се разясни в нашето общество. Нека се знае, че тези, които накараха Рим да трепери бяха наши деди, че не случайно във Вечния град се ражда израза Γετικόν ούδένгетска опасност. Нека се знае, че през VIII век, не кой да е, а дедите ни се сражаваха срещу арабските нашественици, които възнамеряваха да покорят цяла Европа.

През 712-та година, веси-готите обитаващи Испания и предвождани от своя владетел Родерик, се биха храбро, забавиха арабите, погубиха много от тях, но но поради предателство на определени жители на Испания, изгубиха войната и бяха подложени на безмилостно клане. Във всеки случай, веси-готите дадоха време на франския владетел Карел Мартел да мобилизира хората си, да събере достатъчно войска и да победи арабите в битката при Поатие през 732 година.

Слава Богу, край Константинорол, княз Тервел и бойците му успяха да отблъснат азиатските агресори напиращи да завладеят Балканите и да продължат в посока запад. Без геройството и саможертвата на нашите деди обитаващи Иберийския полуостров, а и без решителните действия на армията на княз Тервел, краят на Европа, а и на европейските народи щеше да настъпи в средата на VIII век. Испанци, французи, немци и др. щяха да са евтина стока по пазарите на Ориента, а гении като Леонардо Да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Ботичели, Ел Греко, Веласкес, Дюрер и т.н. никога нямаше да се появат. (2)*

Както всички българи, така също цяла Европа трябва да разбере кои са истинските ѝ спасители, на кого дължи безкрайна благодарност и признателност, и то вечна признателност защото свободата ѝ бе откупена с голяма цена – кръвта на дедите ни.
Използвана литература:

1.А.Чилингиров, Готи и Гети, Изследвания I, Ziezi ex quo Vulgares, София, 2005
2.А.Чилингиров, Готи и Гети в Историческите Извори, Булга Медия, София, 2017
3.Ю.Хаджи Димитрова, “Gothi qui et Getae” - “Готи сиреч Гети”, Перпериком, София, 2012;
4.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
5.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
6.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
7.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
8. D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
9.П.Георгиев, Траки, готи, славяни http://www.otizvora.com/2010/07/2079
10.Г.Сотиров, Убийството на Юстиниановата самоличност http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf


(1)*Иронията е, че славяни, или по-точно славени е алтернативното име на гетите, а те в никакъв случай не са нов народ. Освен това е невъзможно голям, нов народ да се засели в пределите на Римската Империя и същевременно нито един летописец да не отбележи това.

(2)*По време на арабската окупация, голям брой испанци са продадени като роби по пазарите на Ориента. Ибн Хурдазабих пише за докарване на робини от Андалусия – област на Испания. Ибн Факих също споменава робини от Андалусия. Разбира се на арабските  пазари са продавани също пленени лангобарди, франки, поданици на Византийската Империя и др., но най-големия прилив на роби е бил от страните, окупирани от арабите.


16.03.2018 г.

НОВ ТРАКИЙСКИ НАДПИС СЪДЪРЖАЩ БЪЛГАРСКИ ИМЕНАПътят на истината е дълъг и труден, но е единствения, който трябва да се следва. За жалост, в миналото бяха съчинени много лъжи за произхода на народа ни. Със завидно упорство и премълчаване на важни факти, бяха наложени заблуди, които отровиха съзнанието на мнозина. Слава Богу, на това пагубно явление идва край защото вече имаме база за сравнение. Можем да се запознаем с различни виждания и сами да определим какво е вярно и какво не е.

Благодарение на книгите на Ганчо Ценов, Георги Сотиров, Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев, Алекансър Мошев, Андрей Киряков, Стоян Николов, днес доста сънародници осъзнават, че са потомци на древен балкански народ - траките. За това, че действително сме наследници на Залмоксис, Спартак и Орфей, са налице много доказателства, които в миналото бяха укривани, но сега ние имаме достъп до важната информация, която отваря очите ни.

Понастоящем, малко по малко, освен истината за произхода си ние научаваме и други важни неща. Запознатите с работите на старите автори Алкидамант, Тацит, Алексис, Платон, Аполодор, Диодор Сицилийски, Плиний и др., разбират, че дедите ни наречени траки, не само са създали свои книги още през далечната Бронзова епоха, но и дори са определени като изобретателите на буквите.

Твърденията на старите автори не са необосновани, съществуват достатъчно материални доказателства за това, че далечните ни предци са били не само храбър, но също и високо културен народ. B началото на XX век бяха открити надписите от Ситово и Езерово. Малко по-късно светът научи за епиграфските паметници от Кьолмен, Браничево, Дувалний, а за и 40-те посвещения от остров Самотраки.

Карл Леман публикува всичко, което бе намерил, но други изследователи  все още се бавят с обнародването на 200 други надписа. Като имаме предвид и това, че от фригийските надписи са оцелели около 340, то доказателствата за това, че Алкидамант, Платон, Диодор и др. са имали право за посочат траките като първия европейски народ разполагащ със своя азбука.

Колкото и да бъде забавяно публикуването на сведения за 200-тата надписа от Северна Гърция оставени от дедите ни, колкото и да бъдат покривани със срамно мълчание други паметници от нашите земи, като тези край Вишеград, Странджа, а и други от Елеза, Буково, Драгойна, Надарци, истината няма как да бъде спряна. Тя си пробива път, бавно, но упорито, като при това безмилостно отмива лъжите съчинени от шепа недобросъвестни индивиди. В наше време, доказателствата за това, че сме потомци на траките, стават все повече и повече.


                         Надарски надпис - снимка Мартин Константинов
           Надпис от местността Елеза край с. Буково, Първомайско

                           Надпис от Драгойна, снимка - Сребрин Сребрев

Неотдавна попаднах на научно списание, в което бе публикувана работа на български учен- Методи Манов. B нея, той е засегнал откриването на два сребърни съда в тракийско могилно погребение, а и е подложил на анализ надписите върху съдовете.

Посвещението е идентично и сравнително кратко, но за сметка на това е от голяма важност. Причината да оценя този древен епиграфски паметник така високо, е присъствието на две, според мен български имена.

Преди да публикува в “TYCHE - Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik”, нашият учен е обнародвал работа в сп. “Археология”, заедно със своя колега Никола Теодосиев. Taм двамата изследователи са представили интересна информация. През лятото на 1990 година са проведени разкопки на Пандурската могила намираща се в околностите на село Драгодан, Кюстендилско. Открито е богато тракийско погребение, като приложения обред е кремация на тялото на покойника.  Сред гробния инвентар има монети, благодарение, на които бива направена датировка –последните години на властване на император Хадриан -134-138 г.сл.Христа.


Сребърни римски касеролета с надпис, тук са споменати тракийските имена Мукапор и Апукент, изобр. – Hermann Historica (1) ***

Археолозите намират интересни артефакти от бронз, сребро, стъкло и злато, в нашия случай, най-важни са два сребърни съда заради текста върху тях. Установено е, че съдовете, за които учените използват термина “касероле”, са изработени от високопробно сребро и са еднакви по размер и орнаментация. По дължината на дръжките, с остър предмет е гравиран един и същи надпис. Специалистите дефинират буквите като старогръцки, като уточняват, че са инкрустирани със злато.

Манов и Теодосиев смятат, че по характер и изпълнение надписите от съдовете намерени в Пандурската могила са най-близки до надписи върху друго “касероле” и сребърен съд от Голяма Брестница, Плевенско. Буквите са осем и са разделени симетрично, като изследователите смятат, че става дума за две имена – собствено и бащино, първото е съкратено до първия разделителен знак.

ΟΥΛΚ  .  ΤΙΟΥ

Това е нормална практика за епиграфските паметници от римската епоха, други подобни са засвидетелствани върху съдовете от Голяма Брестница, Плевенско.  Учените правят следната нормализация на надписа: Ουλκ(ου) Τιου и предлагат превод: (Съдът е на) Улкос  (син на) Тиос.

Уточнено е и това, че името Ουλκους се среща за първи път, като подобни са споменати от лигвиста Ладислав Згуста, но са локализирани в Ликия. Относно името Τιος се казва, че е регистрирано от Димитър Дечев, но се касае за топоним, название на селище от Мала Азия (в граничната област на Витиния и Пафлагония).

По-задълбочен анализ на имената прави отделно Методи Манов. В “TYCHE” той дава доста интересни подробности, а именно това, че Ουλκους може да се сравни със стгр. λύκος, лат. lupus, англ. wolf, нем. Wolf-вълк, като не изключва възможността да има връзка и с англ.bull, нем. Bulle-бик, посочвайки и името на живелия през I в.пр. Христа тракийски жрец Вουλογαίσης (Булогес).

Поне за мен, тракийското име Ουλκους/Улкос, е най-близко до българското Вълко, а и до нашата дума вълк. Тя съотвества на стгр. λύκος, лат. lupus, англ. wolf, нем. Wolf-вълк, но несъмнено се явава най-добър кандидат за тракийската станала основа за името Ουλκους/Улкос. Защо г-н Манов не е споменал това, нямам обяснение. Не само звуковата близост на Вълко и Улкос е очевидна, но е на лице и отъждествяване на българи с траки, мизи, в продължение на около 1100 години.

Съществува и друга причина поради, която би било редно при тълкуването на Улкос да се потърсят първо български лични имена. На учените е добре известно тракийското име Орол, то бива тълкувано с помоща на стблг. орьлъ-орел, да не забравяме и нашите Орлин, Орльо. Тракийското име Бебрик (легендарен цар) може да се обясни с блг. диал. бебер-бобър, а за присъстващите при българите Бебер, Бебро, Бебрьо, Бебрю, споменава Йордан Заимов.

За тракийското име Козис, Кирил Влахов предлага тълкуване с коза, сродни са и българските имена Козе, Козо, Козьо, Козю. Принадлежащото на благороден тракиец Улкос, пасва идеално в нашата традиция на наричане по имена на животни. Тя съществува и при други народи разбира се, но не те, а ние сме наречени наследници на траките – важна подробност, която не бива да се пропуска.

За второто име, това на бащата Τιος/Тиос, Манов смята, че може да е теофорно, т.е. вдъхновено от име на бог и споменава виждането на Димитър Дечев за това, че “Tiuse название на върховното тракийско божество, чието съотвествие е гр. Ζεύς/Зевс. Това кара Манов да предположи, че може да се говори за запазване на старата тракийска жреческа традиция дори във времето на римската епоха в земите ни.

Несъмнено, както Дечев, така и Манов имат известно основание да предложените твърдения, но от друга страна ние разполагаме с името на върховното божество на далечните ни предци. То е Дин, като съществува и вариант Ден, а за тълкуване Владимир Георгиев предлага стблг. дьнъ-ден (светлина, сияние).

Смятам, че Τιος/Тиос е сродно на тракийските Тато, Татас, Татес, Тетес, които са обясними с блг. тате, татко, като за Τιος/Тиос, най-подходящ кандидат е блг.диал. тийко-тейко-татко, баща. У нас се среща и личното име Тейко, което според Йордан Заимов е пожелателно и притежава значение – да стане баща, да създаде поколение.

Изписаното по време на Античността Ουλκ(ου) Τιου не е нищо друго освен древният вариант на Вълко Тийов, Вълко Тей(к)ов. Трябва да се уточни и това, че формата на родителен падеж в Τιου е най-популярната в българската именна система, ου е древното предаване на - ов.

Писменият паметник от Пандурската могила край село Драгодан е поредното, но не и първото, или последно свидетелство за това, че ние българите сме потомци на местни хора, които ревниво пазят родната си земя хилядолетия наред. Има още древни надписи съдържащи ясни български имена, но, за да бъде показана истината, е нужна смелост от страна на учените.

В миналото, Кирил Влахов обяви регистрираното на римски надпис Velicus/Великус за идентично на българското Велико, но вместо признание за важното си откритие, получи нападки. Българският характер на друго име Voicius/Войкиус, което е споменато в древен паметник от Филипополис (Пловдив) също не е признат от специалистите, макар да е видно, че то е чуждото предаване на Войко. Специалистите отказват да видят и, че изсеченото на скала преди около 2700 години фригийско име Voines/Войнес е идентично на българското име Войн.  Учените трябва да се занимават с търсене и разпространяване на истината, не с нейното укриване, изопачаване и оказване на жестока съпротива на този, който е посмял да направи това, което те или не са посмели, или не са пожелали да сторят. Старите теории за произхода на народа ни бяха създадени от чужденци, срамно е, тази отрова за съзнанието да бъде поддържана и защитавана от българи.

Стига робуване на догмите, стига страх от това какво ще кажат западните учени, време е да се работи за интереса на България, време е да се каже истината, а именно това, че корените ни са на Балканите, че дедите ни са пазили ревностно земята си и никой агресор не е успял да ги пречупи. Във вените ни тече същата кръв каквато е текла във вените на благия Орфей, мъдрия Залмоксис, безумно смелия Спартак. Наши деди са не някакви говорещи ирански език хора, а тези, които образоваха гърците и положиха основите на културата им – траките Евмолп, Имарад, Тамир, Лин.

Ние сме наследници на хора, непознаващи думата поражение, непознаващи израза - предавам се. Калени от съдбата, нападани от злото, но и пазени от Бога, предците ни са успели да съхранят езика и култура си хилядолетия наред. Наш дълг е да измием лъжите омърсили името на дедите ни и подобно на тях да дадем пример на идните поколения, да покажем, че можем да се преборим с покварата, с апатията и нихилизма, и да изградим мечтаната от Левски чиста и свята република.


Използвана литература:

1.M.Manov, Eine neue Inschrift auf zwei silberen Schöpfkellen aus Thrakien, TYCHE – Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik, Band 9, Herausgegeben von Gerhard Dobesch, Herman Harrauer, Peter Siewert und Ekkhart Weber Verlag, Wien 1994, z.89-92;
2.Н.Теодосиев, М.Манов, Могилно погребение при с. Драгодан, Кюстендилско, сп. Археология, кн.1, Археологически Институт и Музей при БАН, 1993, с.31-42;
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
5.Йордан Заимов, Български Именник, Второ фототипно издание, БАН, София, 1994;
6.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;


 (1) ***  Дано някой заможен българин да посети страницата на аукциона Hermann Historica и да закупи сребърните съдове, на които са гравирани тракийските имена Мукапор и Апукент. Името Мукапор е известно, но Апукент се среща за първи път, поне по мои сведения. Апукент е двусъставно, като Апу отговаря набългарското Япо, а - кент на ЧедюЧѧдо→Kendo.25.02.2018 г.

“ ТРАКИЙСКИ“ БОГОВЕ В ХЕТСКИЯ ПАНТЕОНХеродот бе първия автор, чиито работи прегледах в търсене на интересни неща за миналото ни. Този летописец твърди, че траките са най-големия народ след индийците, допълва, че благородниците се познават по татуировките, представя ценни данни за погребалните обреди, а и за почитаните божества. Бащата на историята смята, че у нас има култове само на Дионис, Арес, Артемида, като Хермес е считан за праотец на благородническата прослойка - Her.V.7.

В друга своя книга обаче, Херодот споменава за това, че персийския военоначалник Ойобаз е заловен от траките апсинти, които го пренасят в жертва на бог Плеистор - Her.IX.119. Дали това е  епитет на господаря на бойното поле Арес, или пък се касае за отделно, различно божество не е съвсем ясно поради оскъдната информация.

След време разбрах, че впечатлилия много хора автор е дал твърде скромно описание на тракийския пантеон. Бендида (Вендис), Котито, Дерзас, Дарзала, Епта, Папас, Атис, Кибела, Сабазий, Хероса и още много други също са били на почит у нас в далечното минало. Някои са се радвали на голяма популярност, толкова голяма, че култовете им не са забравени и в ново време. Става дума за облечените в християнска дреха празници Трифон Зарезан, Гергьовден, кукерските и русалийски игри, ладуването и лазаруването и т.н.

Търсейки информация за слабо познати тракийски божества попаднах на името на бог Канзуренос. То предизвика жив интерес поради приликата си с названието на хетския бог Канзура. За жалост и за него няма много сведения, а близостта на имената едва ли е случайна. Хетския Канзура е бил планинско божество и дори една планина носи неговото име. Подробности за култа на тракийския Канзуренос няма, Димитър Дечев представя теонима във варианта Канзеренос и смята, че се касае за епитет на Хероса – Detch. Thrak.с.226.

Смятам, че Канзуренос може да се раздели на две части – канз, отговаряща на стблг. кънѩѕь-княз, господар, водач, и ур(енос) отговаряща на орити-унищожавам, като смисъла на името е господар на войната.

Хето-лувийската дума за цар, княз е khandawat, тя е изградена по същия начин както нашата дума кънѩѕь-княз, господар, коренът kan/kun притежава значение начало, на хето-лувийски, khantili означава първи, начален. Българската и хето-лувийската дума са близки, но нашата е по-добър кандидат за обяснение на името на бог Канзура, а и на Казнуренос-Хероса.

Друго интересно име e това на хетския бог на войната и чумата - Яриш. Поне за мен, тук се касае за Ярей/Арес тракийския бог на войната. Не само названията са близки, функцията на тези божества е една и съща. Това просто няма как да е случайност. Важна подробност е това, че на скалния монумент Язили Кая е изобразен бог, чиято долна част на тялото е стилизирана във формата на меч.


Photograph Dick Osseman

Учените отказват да идентифицират този образ с бога на войната Яриш, навярно поради факта, че при тракийските роднини скитите, бог Арес бива почитан под формата на меч. Знаем за това от работите на Херодот – Her.IV.62.  Бащата на историята разказва, че скитите правя олтари само на Арес, т.е. на него се отдава най-голяма почит. Защо култът към тракийския Арес е толкова силен при траките научаваме от Стефан Византийски. Той казва без увъртане, че скитите са тракийски народ.Друга важна подробност е това, че по време на Античността се е смятало, че богът на войната е роден в Тракия, по-точно при гетите - Jord. Getarum 39-31. По време на Троянската Война, Арес взема страната на траки и трояни. Най-древното споменаване на името на бога на войната е върху златен пръстен от благородническо погребение на територията на минойски Крит под формата AREI.А за това, че Крит е обитаван от траки, знаем както от минойски и микенски документи, така също благодарение на археологически находки, за които е споменал още през 50-те години на ХХ век Б.Хрозни.

Поне от наличната информация, която притежавам, не ми е известно някой да е предложил хетска етимология за Канзура и Яриш. Няма смисъл на хетски и друго божество – Хебат (Хепит). Навярно по тази причина Хебат (Хепит) е обявена за хуритска богиня. Дали е така е друг въпрос*, но е вън от всякакво съмнение, че името на Хебат (Хепит) е свързано с името на тракийската богиня Епта.

Не само е регистриранo тракийски речно име Ептапор, документирани са и значителен брой лични имена като Ептазета, Ептенис, Ептапер, Ептедий, Ептезен, Ептекентос, Ептела, Ептепюра, Ептесюка, Ептеменека, Ептепус, Ептетра, Ептетралис, Ептула, Епталa- Detch.Thrak..167-170. Популярността на тази богиня в обществото на дедите ни е била твърде голяма, за да се касае за чужд култ, а и самото име си е тракийско.

Списъка може да се продължи с хетската богиня Кубаба. За нея се смята, че е приета от фригите под името Кубела/Кибела, наричана е още Матар Кубилеямайка Кибела.
За учените вярващи, че въпросното божество не е тракийско, а само прието в тракийския пантеон съществува един сериозен проблем. Подобно на Епта, името на Кубела/Кибела е тракийско, а не хетско.

Доста интересна е и връзката между имената на тракийския Херос, носещ епитета Перкон/Перкос и хетския бог на конете Перуа. За нея пише лингвиста Леонид Гиндин като предава два варианта на хетския теоним, те са Perwa/Pirwa, т.е. Перуа и Пируа.

Вариацията И-Е е характерна не само за древната реч на дедите ни наречени траки, дори и днес у нас се среща замяна на Е с И. Като пример могат да бъдат посочени зелен-зилен, петел-пител и др. Вариацията Perwa/Pirwa е силна индикация за това, че божеството е тракийско и е било прието в пантеона на хетите.

Никой не може да отрече, че траки и хети са имали близки взаимоотношения още през Бронзовата епоха. Мизите и дарданите са съюзници на хетския цар Муватали по време на войната му с египетския фараон Рамзес II. Реално, най-рано названието на Илион се среща в хетски документи под формата Wilusa. Самото име Илион акад. Георгиев тълкува със стблг. илъ-кал, глина и др.

Ясно е, че нашите Арес, Епта, Кибела, Перкон, Канзуренос са приети от хетите и са представени в техните документи като Яриш, Хепит, Кубаба Перуа, Канзура. Доста по-интересен е въпроса – дали това е било знак на добра воля, или дедите ни са били господари на хетите в известен период от време?

Втората възможност изглежда абсурдна понеже няма исторически сведения траки да са властвали над хети. Ранната история на хетите обаче е обгърната в мистерия. Все още няма съгласие къде е прародината на тези хора, ясно е само, че в началото на второ хилядолетие пр. Христа те вече са в Анатолия. През XVIII в.пр.Христа хетите създават царство, което ще бъде доминираща сила в региона около пет века. 

Владетелите на това царство водят умела политика и успяват да се наложат над асирийци, митани и египтяни. Ударната сила на хетската армия са бойните колесници, а според О.Гърни хетите притежават и конни стрелци, които наричат суту (скити?).

Благодарение на изображения от скални релефи знаем, че сред хетите има два типа хора – едните представители на народите на Ориента, а другите с ясни европеидни черти.  Кой на кого е бил господар научаваме от работа на американският учен Вахан Куркиджиан.

Той изказва едно доста интересно, а и логично предположение.  Според Куркиджиан, хетите са смесен народ, основната част са хора от азиатски произход, като благородническата прослойка е представена от говорещи индоевропейски език обитатели на земите край Босфора: 

Hittites were a composite people, fundamentally of Asian origin, but dominated by Indo-European aristocratic elements from the neighborhood of the Bosporus.”


Въпросните обитатели на земите край Босфора в древността са нашите деди, които са били наричани с името траки. Както топонимите и хидронимите, така също и материалната култура от Западна Мала Азия и Балканите показват силни прилики. Жалко е само, че професионалистите ни не са обърнали достатъчно внимание на този важен въпрос.

Ако нещо е наше, защо да не предявим претенции за него. В случай, че дедите ни са изиграли голяма роля в изграждането на Хетската Империя, то това трябва да бъде признато. Вместо на младото поколение да се внушава старата и вредна измислица, че българите са мешавица от побягнал от хазарите конен народ, който се е смесил с примитивни блатни обитатели дошли от север, е редно и справедливо да се обясни, че нашата история не започва през 681-ва година, а няколко хилядолетия по-рано, че сме потомци на местен народ, който не само е повлиял силно гърци, римляни и келти, но също така и народите на Азия.

Младите трябва да осъзнаят, че след като сме потомци на силни и способни хора, то не е нужно да се кланяме на никого – нито на изток, нито на запад и вместо това е по-добре да запретнем ръкави и да възродим сами Родината. Можем го защото носим гените на градители на империи, на безстрашни бойци и велики мислители.


Използвана литература и обяснения:


1.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
2.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
3.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
4. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;


*Cамите хурити (предците на кюрдите) са били подвластни на почитащите Епа/Хепа митани. Те са древен народ, чийто език е арийски, както личи по думите тера-три, панча-пет, caтта-седем, вартана-въртене. От средите на митаните произлиза всеизвестната Нефертити – съпругата на фараона Ехнатон. Нейното истинско име е Таду-хепа.