6.12.2017 г.

ЗАГАДКАТА С “ИЗЧЕЗНАЛИЯ” НАРОД МИЗИ – КЛЮЧ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ


Със сигурност доста хора у нас се чудят кой казва истината за далечното ни минало. В старите теории уверено се твърдеше, че поданиците на хан Аспарух са от тюркски произход. Като обосновка бе предлагано отъждествянането на старите българи с хуните. Напълно бе пренебрегнат факта, че по време на Античността хуните никога не са наричани тюрки. Пренебрегната бе и важната подробност, че хунските глоси медос, страва, камос, а и речното название Вар (Днепър) нямат никаво обяснение на който и да е тюрски език. 

Други учени също поставят корените на народа ни в Средна Азия, но не край Алтай и Енисей, а в региона на Хиндокуш. Подръжниците на това виждане се опират между другото на свидетелството на живелия през XII век Михаил Сирийски за идването на скити от земите около планината Имеон, но не уведомяват своите читатели за това, че Стефан Византийски определя скитите като тракийски народ. Не е спомената и друга важна подробност, а именно факта, че названието на планината Imaus/Ἴμαον е сродно на Imeus и Emona на Апенините, a и Αἵμων/Aemus в Тракия, като най-старото споменато име е това от нашите земи.

Разбира се има и трета теория, според която ние сме потомци на стари балканци, на най-древниия цивилизован народ, който по време на Античността e известен под името траки, т.е. ние българите се яваваме пълноправни наследници на хората, от чиито среди произлизат Орфей, Залмоксис и Спартак.

До този момент няма антропологични и генетични изследвания, които да позволят да се приеме, че корените на народа ни са в далечната Азия. Според новите данни от генетичните проучвания, ние сме твърде далеч от популациите на Индия, Кавказ, а и тюрските народи.(1)*

 За сметка на това, както доминиращия антропологичен тип у нас, също и значителна част от генетичните маркери типични за населението на България, красноречиво показват, че ние действително сме потомци на народа, смаял римляни и гърци със своята сила, смелост, но и духовна извисеност.

Всички, които са запознати със старата ни история, знаят добре, че от IV до XV век, различни автори поставят знак за равенство между българи и мизи. Става дума за най-големия тракийски народ, чиито владения са се простирали от Тесалия (Гърция), до Черноморските степи. Част от тези храбри хора са населявали значителни територии от Западна Мала Азия (Турция) и дори Средна Азия (на север от Иран). Най-важното в случая е това, че от средите на европейските мизи се появават хората, които носят името българи.


Карта създадена по сведенията на Клавдий Птолемей, вижда се, че Мизия се простира до река Днестър

С течение на времето, благодарение на факта, че мизите-българи стават най-силни, тяхното име е прието от роднините им обитаващи Балканите - потомците на пеоните, бесите, трибали, гетите и др.


                   Карта на римските провинции Горна и Долна Мизия

Ето поради това е важно да се проучи с подробности историята на европейските мизи – тези, които са отговорни за появата и налагането на името българи. Какво правят професионалистите обаче, вместо да подложат на анализ историята и материалната култура на мизите на север и юг от река Дунав, започват  действия, които някои биха дефинирали като кампания по заличаването на присъствието на дедите ни в древната Източна Eвропа.

Останах огорчен и дори шокиран когато попаднах на работи на траколози и историци надпреварващи се да “доказват”, че в Европа, на юг и север от Дунава никога не е имало мизи (наречени по-късно българи).

Един учен смята, че определена група крайдунавски траки сражаващи се с армията на Рим, е наречена умишлено мизи, за да могат римските легиони да “си спечелят славата на победители на бойци възпети от Омир заради храбростта им.” [1] c.106.

Друг специалист се опитва да ни убеди, че Страбон пише за мизи в Тракия поради това, че искрено е желаел да се съобрази с желанието на императора (Тиберий), който организира провинция Мизия, или пък на стария географ е оказан политически натиск (директен или индиректен) и т.н. [2] c.131.

Страбон не е нито първият, нито единственият, който локализира мизи на Балканите. Не можем да пренебренем писалите за крайдунавските мизи Посидоний, Артемидор, Тацит, Елиан, Тит Ливий, Апиан, Плиний Стари, Клавдий Птолемей, Дион Касий, Луций Аний Флор, Юлий Капитолин, Йордан.

Всички тези стари автори ли са имали една и съща фантазия, или задача - да заблудят света, че Тракия е обитвана от мизи?  Ако по времето на император Тиберий определени хора са се чувствали принудени да споменат мизи, то какво да кажем за хроникьорите писали в по-късни епохи? Тях какво ги е подтикнало да се съобразяват с желанието на отдавна напуснал живота император?

Има и друг хронологичен проблем, който е останал недобре проучен от специалистите. За мизите в Европа е писал Посидоний и то доста по-рано от Страбон, като в случая по-важното е това, че Посидоний е починал преди император Тиберий да се роди. За да подкрепи твърденията си, Страбон цитира и Артемидор, а този автор, подобно на Посидоний е живял преди времето на Тиберий.

За мизи и за това, че те заедно с пеоните (панонците) имат търговско средище в Аквилея е писал не кой да е, а живелия през IV век император Юлиан Апостат [3] c.132. Този владетел не е имал причина да се страхува от отдавна умрелия Тиберий, нито да се съобразява с прищевките му. Намирам за странно, че важното, а и пределно ясно свидетелство е убегнало на нашите специалисти.  

Още по-сериозно става, ако се запознаем със сведението на Херодот относно това, че във времената преди Троянската война (т.е. XV-XIV в.пр. Христа) мизите и тевкрите успяват да постават всички траки под своя власт, като стигат чак до река Пеней [4] VII.20. Бащата на историята представя тези данни около четири века преди император Тиберий да се роди. Знаейки това, можем ли да приемем за логично и научно твърдението, че мизите в Тракия са продукт на желанието на Тиберий?

И друго е важно, за да се покори цяла Тракия, то мизите и тевкрите трябва да са били огромна група хора, иначе не би им се отдало да подчинят своите роднини. Имайки предвид тези подробности, смятам, че е крайно несериозно, присъствето на мизи в Тракия да се тълкува като желание на Тиберий, или стремеж за добиване на слава.   

Тъжното е, че в стремежа си да “докажат, че в Европа никога не е имало мизи, определени учени прибягват, поне според мен (дано да се лъжа), до некоректно представяне на определени исторически извори. Като пример може да се посочи твърдението, че “Апиан съобщава, че не е успял да намери информация за мизите.” [2] c.123 (bel.527).

Реално (поне по мое мнение) нещата стоят съвсем различно. На Апиан и през ум не му е минавало да казва, че не е намерил информация за мизите. Този автор пише следното: “Марк Лукул, братът на Лициний Лукул, който водеше война с Митридат, потегли срещу мизите и стигна до реката където шест гръцки града бяха разположени съседно на земята на мизите, а по-точно Истрия, Дионисополис, Одесос, Месембрия, Калатис (?) и Аполония, като от последния той докара в Рим голяма статуя на Аполон, която в последствие бе положена на Палатинския хълм. Освен това, аз не успях да намеря други неща, които Римската Република е сторила на мизите. Те не бяха задължени да плащат данък на Август, а на Тиберий, който бе следващия император. “ [5] App. Ill. 5.30

Ето и текста от работата на Апиан, всеки, който желае може да направи проверка: Marcus Lucullus, brother of that Licinius Lucullus who conducted the war against Mithridates, advanced against the Mysians and arrived at the river where six Grecian cities lie adjacent to the Mysian territory, namely, Istrus, Dionysopolis, Odessus, Mesembria, Catalis, and Apollonia;1 from which he brought to Rome the great statue of Apollo which was afterward set up on the Palatine Hill. I have found nothing further done by the Roman republic as to the Mysians. They were not subjected to tribute by Augustus, but by Tiberius, who succeeded him as Roman emperor.” - App. Ill. 5.30


Виждаме, че в един кратък фрагмент Апиан съобщава няколко пъти за мизите, като уточнява, че не разполага с данни за други неща сторени от римляните на мизите, освен разказаното в писанията му. Мисля, че това е доста по-различно от твърдението на някои наши учени (и преподаватели ), че Апиан не е успял за намери информация за мизите.  

Разбира се, сред изследователите на нашето минало има и изключения. Срещат се такива хора, които не само смятат, че е имало мизи в Европа, но дори дават ценното указание, че по време на Античността, определена група от тези мизи се е смесила с част от гетите и така се е оформило ново племенно образувание.

За това пише в своя работа Кирил Влахов подлагайки на анализ личното име Гетомиз. Разграничаващ се от скептицизма на своя колегa Димитър Дечев, Влахов смята, че Гетомиз е човек от средите на племенно обединение на гетите и мизите обитаващи Северното Черноморие, по-точно земите край Олбия [6] c.57-58. *(2).

Кога е положено началото на въпросното племенно обединение е трудно да се каже, тъй както е трудно да се определи кога са се появили обединенията на медо-витините, дио-бесите, мизо-македоните и т.н. Едно е сигурно, станало е в дълбока древност защото има сведения за мизо-гети на север от Персия по времето на Кир Велики – VI в.пр. Христа.

Херодот  нарича въпросните мизо-гети масагети и ги причислява към семейството на скитите, нека не забравяме обаче, че Стефан Византийски определя скитите като тракийски народ. Трябва да се добави и важната подробност, а именно това, че  масагетите (мизо-гетите) Йордан гледа като на част от гетите [7] X (61). Това разбира се е справедливо защото мизи и гети са хора, които делят един произход с останалите “траки”. Страбон казва това без увъртане [8] VII.3.2.

“Now the Greeks used to suppose that the Getae were Thracians; and the Getae lived on either side the Ister, as did also the Mysi, these also being Thracians and identical with the people who are now called Moesi…” - Strab. VII.3.2.


Живелият през VI век Прокопий Цезарийски обяснява, че новото име на масагетите (мизо-гетите) е хуни: “Aïgan was by birth of the Massagetae whom they now call Huns; and the rest were almost all inhabitants of the land of Thrace. “  [9] Proc.LB.III.xi.9


Прокопий е виждал тези мизо-гети, познати и като хуни, но и дума не отваря за някакъв  особен външен вид, различен от този на европейските народи. По-рано, друг летописец – Приск Панийски посещава резиденцията на Атила и също не определя външния вид на хуните като екзотичен. Приск дори не може да направи разлика между хуните и балканските  поданици на Римската Империя.

Този факт някакси убягва на поддръжниците на старите теории. Никой от тях не проявава желание да обърне внимание на описанието на външния вид на мизо-гетите.
Става дума за тяхната особена прическа – темето бива подстригано, а косата в задната част на главата е оставяна дълга. Това не е азиатски, а древен балкански обичай, практикуван от “траките” абанти и мизи, като дори името на прическата е тезеида – по името на пеласга Тезей.

Прокопий от друга страна нарича абсолютно същата прическа хунска мода: “But the hair of their heads they cut off in front back  to the temples, leaving the part behind to hang down to a very great length in a senseless fashion, just as the Massagetae do. Indeed for this reason they used to call this the "Hunnic" fashion.” - Proc. SH. VII.10 (2)*


“But he sheared only the fore part of his head, just as Homer said the Abantes did, and this kind of tonsure was called Theseïs after him. 2 Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters, who had learned beyond all other men to force their way into close quarters with their enemies.” -Plut. Tes.I.5 (3)*


Oсобената прическа на мизите и мизо-гетите обяснява един интересен фрагмент от Именника (на българските князе). Taм е казано следното: “сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами.“ - Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави (4)*

Прическата е била популярна у нас до ново време. Хайтов дава описание на Ангел Войвода, който бръснел главата си, но оставял дълъг перчем коса [10] с.127. Обичаят се запазва до началото на ХХ век. Изоставянето на тази особена практика според Петър Берлиев се дължи на погрешното вярване, че произхода и е турски.

Важно е да се спомене това, че старобългарските земни валове, типичното жилище – полуземлянката, стопански методи като съхраняването на житото в ями и т.н. не са неща възнинали в Азия, а са типични за древното балканско население.  Данни за това могат да бъдат намерени в работите на учените Никулице, Китов, Агре и др. Уви, тези неща не са известни на по-голяма част от широката публика.

Приемем ли, че мизите са били най-големия древнобалкански народ, чиито селища са се простирали не само на Балканите и в Черноморските степи, но също в Анатолия и Средна Азия, нещата си идват на мястото и всички загадки изчезват.

Става ясно защо дедите ни са наричани ту траки, ту скити, ту хуни. Мизите спадат към тракийския етнос, към който спадат също и скитите според Стефан Византийски. Обединението на мизи и гети, те. мизо-гетите живеят на север от Персия (Иран) като са били в контакт също с тюрки, индийци, китайци. Тези мизо-гети са станали известни и като хуни, което според мен означава господари, благородници и може да се обясни със стблг. унии-по-добър, т.е. благороден.

След войната с Кир Велики през VI в. пр. Христа, част от мизо-гетите се завръщат по родните места в Черноморските степи. За това разказва Йордан в работата си “Произход и деяние на гетите” като употребява за хората наречени от Херодот масагети (мизо-гети) названието гети:

“Then Cyrus, king of the Persians... waged an unsuccessful war against Tomyris, Queen of the Getae. Elated by his victories in Asia, he strove to conquer the Getae, whose queen, as I have said, was Tomyris…After achieving this victory and winning so much booty from her enemies, Queen Tomyris crossed over into that part of Moesia which is now called Lesser Scythia--a name borrowed from great Scythia,--and built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, named after herself. - Jord. X(61) (5)*Томира слага главата на персиеца Кир в торба пълна с кръв, картина на Александър Цик – източник User Adrigon  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Tomyris_Plunges_the_Head_of_the_Dead_Cyrus_Into_a_Vessel_of_Blood_by_Alexander_Zick.jpg

Няма никаква мистерия в това един народ да се засели в различни територии. Родната земя на саксите е в Северна Германия. Част от тези сакси заминават с роднините си англите за Британия и там се обединяват (както се обединяват гети и мизи). Други сакси пък се установяват в Трансилвания (Румъния).  

Не е трудно да се каже, че родната земя на мизите са Балканите, че оттук (според Страбон) една част тръгва за Анатолия и се заселва там, а друга част (според Йордан) се установява в Средна Азия, на север от Персия. Това би обяснило защо дедите ни са наричани с различни имена, но би станало ясно и, че сме потомци на местен народ, който е играл важна роля не само в европейската история, но и в историята на народите на Азия. Това виждане, за жалост не съвпада с общоприетите (но недоказани теории), на които все още се робува.

Струва ми се, че точно поради това са направени опити да се внуши, че мизи в Европа никога не е имало и, че отъждествяването на българи с мизи ще да е било грешка. Да обаче тази “грешка” я правят голям брой автори и то в продължение на 1100 години! Дали пък не се бъркат тези, които смятат, че българите няма как да са потомци на мизите и сродните на мизите хора?

За да се обслужат старите и наложени от чужденци теории, бива отричана и безценната за историята ни карта на Св.Йероним - IV век. На нея пише Mesia hec & VulgariaМизия, също и България. Тази карта обяснява защо Йоан Никиуски пише за провинция България когато разказва за бунта на предвождащия българи Виталиан (512-513) година.

"Cyril the general retired into the city named Odyssus, and stayed there while Vitalian withdrew into the province of Bulgaria." J.Nikiu, Chr.  LXXXIX.75

http://www.tertullian.org/fathers/nikiu2_chronicle.htmhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Saint_Jerome_-_Mesia_hec_%26_Vulgaria.jpg

Макар част от дедите ни да са живели в пределите на Римската Империя, те все пак са имали известна автономност, която според мен е дадена от Константин Велики. Тази автономност е пазена ревностно и поради това Виталиан повежда българите си срещу император Анастасий.

През IV век, в Европа има две държави – Римската Империя и България. А на север от Дунава, в свободните територии държавността ни е възстановена (макар и непризната от Рим) още през II век, или както е казано в “Именника” -515 години преди времето на княз Аспарух (Исперих кнѧз). 

Това е нещо уникално, a и повод за гордост. Това е свидетелство за силата на духа на народа ни. След всяко падение ние успяваме да се изправим и да надвием враговете си. Дедите ни са били посичани, горени, изтезавани, продавани като стока по пазарите на Ориента, но ето – нас все още ни има и ще ни има и в бъдеще. Този, който е роден в огъня не може да загине от огън. Този, който е роден на бойното поле може да бъде подтискан само временно. Този, чиято душа е светла няма да бъде погубен от злото, а ще го надмогне и преживее.Използвана литература и пояснения:

1.A.Фол, История на Българските Земи в Древността до края на III в. пр. Хр., Тангра, ТанНакРа ИК, Център за Изследвания на Българите, София, 2008;
2.Д.В.Ботева-Боянова, Античните текстове и тяхното четене днес, Акценти от осем века фрагментарна история на древна Тракия (IVв.пр.Хр. - IV в.сл. Хр.), УИ, Св.Климент Охридски, София, 2014;
3.Iuliani Imp.Opera quae quidem reperiri potuerunt omnia, sumptibus Sebastiani Gramoisy, Parisiis, MDCXXX;
4. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
5.Appian, The Foreign Wars, transl. H.White, THE MACMILLAN COMPANY, New York, 1899;
6. К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
7.The Gothic History of Jordanes, transl. Ch.Mierow, Princeton University Press, Princeton, 1915;
8. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
9.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
10.Н.Хайтов, Хайдути, Изд.Георги Бакалов, Варна, 1979;


(1)*S. Karachanak, V. Grugni, D. Nesheva, V. Battaglia, S. Fornarino, N. Al-Zahery, V. Carossa, Y. Yordanov, A. Galabov, B. Atanasov, A. Torroni, D. Toncheva,, O. Semino,
Y-Chromosome genetic variation of modern Bulgarians

“As for the interpopulation analysis, similarly to mtDNA, Bulgarians belong to the cluster of European populations, still being slightly distant from them. Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.”


(2)* Procopius , The Anecdota  or Secret History, Loeb Classical Library, 1935;


(3)*The Parallel lives by Plutarch, Loeb Classical Library, 1915;(5)* Jordanes, Origin and deeds of the Goths, transl.Ch.Mierow https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html


138 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон, благодаря предварително за това!

  ОтговорИзтриване
 2. Здравей, Павел ! Благодаря много за интригуващата тема, множеството детайли и база данни, както и изчерпателната библиография към нея ! Споменатите няколко пъти от Омир в "Илиада"-"гордите мизи", са били по всяка вероятност едно от най-древните, значително големи, силни и влиятелни племенни групи, които обединяват другите и въпреки своите преселения и трансформации не изчезват. Напротив, тяхното наименование остава като синоним на името "българи" и през Средновековието: напр. Димитър Хоматиян, в своето кратко житие на Архиепископ Климент Охридски, споменава, че по произход тое е част от мизите, наречени българи. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мизите са най-рано споменатите в летописи наши деди заедно с дарданите - XIII в.пр. Христа. Германите са споменати около 1300 години по-късно, келтите са споменати около 800 години по-късно...

   Изтриване
  2. Мизите са местен народ от времето на Траките.Траки,Даки,Мизи,Македонци,Илири,Пелазги,Фриги ...?! Тракиѝските племена са полагали усилия да се обединят още в античността.Изключително трудно е било едно племе самостоятелно да успее като държава затова обединяването е било наложително като едно от условията да се създаде силен народ и силен съюз, и в последствие силна държава.Филип Македонски никога не е покорил Траките.Александър Македонски ("злите езици")казват: След като покори Траките .... ? Има ли източник където е писано как Александър Македонски покорява Траките ? В момента България е във Европеѝският съюз.Как ни покориха?Сключихме съюза по наша воля.Така е сключил и Александър Македонски. Как Александър Македонски ще покори всички балкански племена и в последствие войните му ще са същите мъже от покорените?!България не е ли именно Мизия,Тракия и Македония.Това не са само територии както ни заблуждават, че са бивши Римски провинции?!Това са местни народи,успешно обединени! Поздрав

   Изтриване
  3. Флоров, точно, че държавно образуващият фактор е България, а не Мизия, Тракия или Одриско царство е показателно, че става въпрос за коренно различен етнос с други традиции. Нито се почетат балканските богове, нито армията въвежда тракийското въоръжение, нито продължава да се строят могилни гробници. Просто са претопени в голямата си част, останалите са разпръснати от Рим в периферните гранични зони на империята.

   Изтриване
  4. Какви богове почитат българите? Кога е изсечен Мадарския конник, защо стилистиката му е като на тракийския и защо Омортаг ще пише нещо на него, ако вярванията са му коренно различни?
   Какви традиции са кукерите, Еньовден, нестинарството, мятането на стрели по Сирни заговезни и др.?
   Какво представлява мястото, където е погребан Кубрат?
   Защо границите на Одриското царство съвпадат с границите на България?

   Изтриване
  5. Здравейте, Господинът анонимен нещо се е объркал."Нито се почетат балканските богове" посочете ми поне 1 запазен не балкански.Пример за запазен и почитани балкански много .Трифонзарезан, св. Никола,св. Георги може да си продължи доста още .

   Изтриване
  6. Така е, у нас няма теофорни имена съдържащи названия на ирански или тюрски богове. Няма имена съдържащи Тенгри, Умай, Ахура Мазда, Ахриман, но пък си имаме Витьо, Менда, Венда, Котю, Балиш, Бистрьо, съотвестващи на тракийските Витю, Мендис, Вендис, Котюс, Балис, Бистюрас.

   Изтриване
  7. Павлееееееееееееейййй, конникът що да не е Митра, ако въобще е изобразено божество, а не реален владетел. Никъде няма сведения дали е античен, това е само една от всички хипотези, факт, че надписите се отнасят за българската история и не се споменават никакви траки в тях.

   Изтриване
  8. г-н Анонимен, нямало могилни гробници казваш? А, за какво точно пише Омуртаг в известната си колона? Не, не за това, че човек и добре да живее.... Не в това е смисъла. Омуртаг пише за могила, която е направил и в която ще бъде погребан!!!

   Кан сюбиги Омортаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунав и по средата на двата всеславни дома, като измерих (разстоянието), направих на средата могила и от самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунав има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг, кан сюбиги. Нека Бог да го удостои да преживее сто години.

   Изтриване
  9. Направил е могила т.е. насипана е по негово нараждане, коя ат всичките 100 могили около Свещари не става ясно. Не е ясно дали е гробница по никакъв начин, но става ясно, че се намира между Плиска и преславния дом на Дунава.

   Изтриване
  10. В могилата Кабиюк има старобългарско погребение:

   http://www.mediapool.bg/otkrito-e-parvoto-pogrebenie-na-prabalgarski-aristokrat-news107093.html

   Eдно време твърдяха, че старите българи не познават могилните погребения, сега се чудят какви разлики да намерят с могилите от по-стари времена. Жалка работа...

   Изтриване
  11. До Анонимен7 декември 2017 г., 21:15

   Не е чудо един древен паметник да бъде преизползван в по-късно време. Така наречената статуя на Римската вълчица с Ромул и Рем, реално не е римска, а стара етруска работа.

   Намиращата се в Константинопол църква Света София е преустроена в джамия.

   Изтриване
  12. Значи 1 разтег е 1.46 м. 20 000 разтега са 29 200 м. или 29 км и 200 м. Омортаг говори за своя стар дом. Може би това е селото или града, в който е бил роден. Със сигурност това не е Плиска, защото 2 х 29.2 км = 58.4 км. Разстоянието между Плиска и Дунава е много по голямо.
   Поздрави Спаро. Няма нужда човек да е прав във всичко, а важното е да е търсещ и самокритичен.
   Това уважавам в теб.
   Митко

   Изтриване
  13. Личи си, че Павел дори не е знае къде е Кабиюк и не прави разлика между могилен некропол и гробница. Жалка работа с подобна подготовка...

   Изтриване
  14. Човек няма как да е прав за всичко, но търси ли упорито, дори да залитне няколко пъти, в крайна сметка ще намери истината.
   Поздрави!

   Изтриване
 3. Поздравления за статията уважаеми Спароток.
  Името на столицата на Децебал - Сармизегетуса , струва ми се може да прочете всеки българин : "царство на мизи и гети".Как смятате Вие има ли основание подобен прочит ?
  Поздрави Шопов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да кажа дали Сармисегетуза означава царство на мизи и гети, нужни са проучвания.

   Изтриване
 4. Драги Спароток, ще се шокираш ли, ако ти кажа, че думите тюрк и трак имат абсолютно един и същ корен, но с хилядолетията всяка дума придобива отделно значение и заживява собствен живот. В старата книжнина няма отделна дума за трак и тюрк - има една дума и тя е трёк, която се произнася като трьок. Така наречените "тюрки", от Алтай взимат името си от един наследниците на Атила на име Трёк, който е предвождал някакво кайманско (тюркменско) племе. След време това племе е унищожено, но други подчинени на тях узийски и сибирски племена поемат това име. Ето ти ги на - тюрките. Татарите пък взимат рожденото име на Атилле - Туки, Тукта и започват да се зоват тахтари, сиреч хора на Атила. Явно им е носело огромен авторитет. С почти всичко съм съгласен, но за тълкуванието масагети = мизи+гети не съм убеден. Навсякъде в старите български извори масагетите са наречени масгути, а мизите - миджани. Думата гети или по-точно кету, гету (съвр. гето) на стария език означава просто "народ". Примерно джамайгетите (жителите на Ямал) нямат общо с гетите. Масагетите са голяма група, която е избягала към Азия в няколко посоки. Едните са отишли в Сибир, другите в областта на Хорезм, а третите на река Дулосу. Избягали са след мащабна война между Агаджир (дн. Румъния и Украйна) и Бурджан (Прикавказието), в която Бурджан е разгромен. Отново междуособна война - между синовете на цар Аслан, един от близките наследници на основателя на Велика България - Джам-Иджик Аудан. Във времето е имало поне още няколко мащабни разселения в Азия. Следващото по мащаб е било, когато кимерийците подгонват агаджирците, ако не се лъжа. И да не кажеш пак, че си фантазирам, аз просто преразказвам ключови моменти от старите книги.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма да се шокирам, само ще се засмея. Причините за това са няколко:

   1. Дедите ни не са се самонаричали траки, тъй както немците не се самонаричат немци. И траки и немци са екзоними, наименования дадени и ползвани от други народи.

   2. Значението на тюрк, тюрюк все още не е изяснено, но е ясно, че то се появава едва през 6 век, докато гърците споменават траки през 8 в. пр. Христа, т.е. около 1300 години по-рано.

   3. Няма абсолютно никакви данни за това, че рожденото име на Атила е Туки, това си е нечия фантазия. Единствения човек писал за Атила след среща с него е Приск Панийски, а той не дава сведения за друго име на Атила.

   4.Няма домашни извори, в които масагетите да са наречени масгути, това също е фантазия.

   Другото не мога да го коментирам, просто не издържам... :)

   Изтриване
  2. Аз пък искам да те "шокирам" , че тука нас ни интересуват траките , племенните им названия и българите като директни техни наследници. Историята на тюрки и други азиатски народи , интерпретацииите на турски националисти неподкрепени с доказателства и разни свободни съчинения на умопомрачени "българи"нас не ни вълнуват .Моля къш

   Изтриване
  3. Хахах, много смешно! Аз пък ще те шокирам че в тюркските езици няма нито една дума която да започва с две гласни (каквато е "трьок"), следователно "трьок" няма как да е древно название на тюрките.

   Изтриване
  4. Значи тука друго мнение не се допуща само автора му е позволено да съчинява на воля че българите са траки.Ами то няма ли спор как да намерим истината, ако някой го е еня де, а не са прави на отворен за всичко.

   Изтриване
  5. Хайде пак напъни на тракедонизма да се присвоят и хуните, че нещо много се им пречкат. Създават най-голямата империя, но не почитат нито Марс, нито Орфей, Залмоксис и цялата триада от гръко-тракийския пантеон. Що така , май не са съвсем траки и опустошават земите на долен Дунав до неузнаваемост. Трябва да се провери Спароток, твоите лингвисти дали не са писали, че Марадона е българин и кръстен на двете си баби, Мара и Дона.

   Изтриване
  6. Така е гн Милчев аз ви подкрепям срещу тракедониста спароток и неговата шайка от клакьори платени с газорубли.Нашата прародина е Кавказ нали гн Милчев?Истината ще възтържествува и спароток ще бъде заличен от отечествения фронт който вие организирахте .

   Изтриване
  7. Не знам дали има връзка с темата, но в духа на този ползотворен диспут за тюрки и траки :) да попитам дали някой знае откъде идва "тронки"? В Уикипедия го обясняват със западния говор, но на мен ми звучи като родопски диалект. Любопитно ми е, понеже донякъде има близко звучене с траки, макар че траките не са се самонаричали така. В района на тронките единствено се е запазил древният обичай на нестинарството у нас, там е гробницата на Бастет, както и доста древни светилища. Друга аналогия, която намирам, е между нестинарството, горящата Флегра и твърдението на Георги Сотиров, че именно гигантите, които произлизат от Флегра, са предците на траките.

   Изтриване
  8. Според особенностите на носиите им (различни от тези на рупци и загорци и изполване на специфичен бод,който е популярен по на запад,в бившите ни земи в Западна Македония) предполадат ,че са преселници от там.Но то ва в станало доста отдавна,може би към време на падане под византийско иго.Аз лично намирам връзка между престилките на носийте с тези от Белоградчишко , само при тях и тронките шевиците са основно във вертикална посока,за разлика от останалите региони.Моят род също самного стари преселници българи(планинци)някъде от Костурско в Белоградчишко,по писменни данни от 1450 г(вече над 20 домакинства),по устни доста преди това
   Незнам дали са казвали тронка,тронха за малко, чувала съм да казват маНко , вмвсто с Л( и досега е диалектно).
   Интересно,че на украийнски се използват ТРОНКА за Дзвіночок, що його чабани вішають на шию тваринам, щоб їх легше було розшукувати в темряві, в лісі і т. ін. или КАМБАНКА, която пастирите слагат на шията на животните, за да могат по-лесно да ги търсят в тъмнината, в гората и т.н.
   лк

   Изтриване
  9. Защо тракедониста спароток не намира смелост да отговори на справедливите обвинения на др. Кирил Милчев?Вапроса е риторичен.

   Изтриване
  10. Защото, никога Спароток не на дискредитиращи го въпроси. Знае, че на ценовщините, никой не вярва и му се смее целия свят.

   Изтриване
  11. Трудно ми е да разбера въпроса на г-н Милчев, иначе бих дал отговор. Други хора също не са в състояние да разберат какво точно иска да каже човека на когото симпатизирате.

   Изтриване
 5. Ето какво казва Йоан Лидийски в съчинението си: С "За управлението на римската държава"
  "Константин I, както се каза по напред, въпреки желанието си лишил ромейската държава от Скития и Мизия и от данъците получавани от тях. А войските, които охранявали обърнатият към север бряг на Истър, той разпръснал из долна Азия страхувайки се от узурпация." ГИБИ II стр 102
  Той (Константин) направил това, защото варварите които живеели отвъд Истър правели набези без никой да им се противопостави.
  Това по повод автономността на мизите=българите. Неверниците да проверят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Я помислете логично! Значи има заплаха от варварите, но нито се предприема поход срещу тях, нито се укрепват граничните гарнизони и на всичко отгоре старите гранични войски са пратени в Азия. Не прозирате ли безумието на това послание?

   В Гетика (111) Йордан обяснява, че гетите са помогнали на Константин Велики с войска, като след този момент са станали федерати, т.е. съюзници и това е така до времето на Йордан (550 година).

   Ето това е причината римската войска от долнодунавския лимес да бъде изпратена в Азия. Гетите, а и техните роднини мизите са пазели границата, техни градове са Плиска и Преслав.

   Изтриване
  2. А според тази карта масагетите или мизогетите , живеят в Тракия , забележете дори южно от Ебрус/Марица/.
   Шопов

   Изтриване
  3. Прозирам разбира се, но като се добави останалата част от с. 103 истината блясва с пълна сила, че Великият Константин е изгубил за империята двете римски провинции Мизия и Скития както и данъците от тях. Причините и за колко време е тема на отделен диалог. А останалото за Плиска и Преслав няма да го коментираме, тъй като си имаме домашен източник от 11 в. в който е написано, че Преслав е строен цели 28 г. по времето на цар Симеон.

   Изтриване
  4. Всичко показва, че варварите федерати отнемат Скития и Мизия и спират да плащат данък в полза на империята. Главните административни центрове на двете провинции са Томи и Марцианопол, тъй като Плиска и Преслав изобщо не съществуват към онзи момент. Няма ги отразени на нито една антична и късноантична карта, липсват и прословутите римски многопластови пътища до тях. Точно , че тази истина не пасва на хипотезата на автора няма да бъде допусната до публикуване, но ако евентуално се публикува ще бъде огромна изненада за колебливото му поведение.

   Изтриване
  5. Не всички селища са отразени на римските карти, а дори и да има нещо отразено, то може да се..."коригира"

   Прокопий Цезарийски пише за тракийската крепост Plysenum, но някой е решил да премахне името й в изданията от XIX век насам.

   http://3.bp.blogspot.com/-9QGztj2wUS0/Uzb99zaIGRI/AAAAAAAAA2s/3gD6VROsOho/s1600/PLYSENUM+PROC.jpg

   Eто и тук името Плисенум е споменато, но книгата е от 1594 година.

   https://books.google.nl/books?id=Q9mYhWKtNNsC&pg=PA719&lpg=PA719&dq=plysenum&source=bl&ots=lhX6homW9K&sig=VCYJas90U2Elz1OU4MYEpwnIOa4&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi29u7cyfjXAhVNzaQKHYolDbsQ6AEIOzAC#v=onepage&q=plysenum&f=false

   Да не говорим за това, че строежа с квадри, розовия хоросан, опус микстум, петоъгълните кули, пропугнакулума, хипокоста (хипокауста), стила на определени колони, типа тухли и т.н. са типични за късноримските (ранновизантийските) строежи.

   Драги ми анонимни господине, времето когато информацията бе монополизиана от шепа хорица свърши отдавна, хубаво е да разберете това. Отмина и времето когато някой заслужил титла с повтаряне на угодното за определени авторитети, може да размахва пръстче и да заплашва...смешно е вече, не става.

   Изтриване
  6. Това Плисенум къде е локализирано от специалисти, и къде го поставя Спароток?

   Изтриване
  7. Ако чакаме на специалисти може да минат още няколко века. Да не забравяме и това, че според археолога А.Милчев, негови колеги унищожават и укриват материали:

   “Въпреки потисканата научна мисъл, през 60-те и 80-те години на нашия век истината за Плиска и Преслав успя да се промъкне в някои изследвания за Плиска и Преслав. Късноантични и ранновизантийски археологически материали недобросъвестно се укриваха или унищожаваха при провежданите археологически разкопки в Плиска и Преслав…” – А. Милчев, сп. “Археология”, IV, 1991, c.49.

   Изтриване
  8. Това в какъв контекст го е написал А. Милчев. Ясно е, че и по негово време е имало залитания по античността, той да не е от тези специалисти?

   Изтриване
  9. Специалистите вероятно пипат внимателно, защото няма сигурни данни за локализацията или въобще не е отркито то Плисенум. А според Спароток, къде е селището и какви са аргументите за това? Приликата в думите не са доказателство, така, че ще помоля да ги подминем в коментара без да си правим предположения. Знаем ли къде е точно или не, това е въпросът?

   Изтриване
  10. Не е само приликата в имената на Плиска и Плисенум, квадрите, опус микстум, хипокоста, розвия хоросан, петогълълните кули, декорацията на колоните, пропугнакулума и т.н. са все неща, които са свързани с късноримската архитектура.

   Специалистите са длъжни да пипат внимателно, но е нередно и непочтено да се заличават и укриват артефакти.

   Изтриване
  11. Специалистите отдавна са описали укрепителните съоръжения и елементите на Плиска, и те доста се различават от лансираните от Спароток, който се напъва това Плисенум да го идентифицира с Плиска, но не му се отдава въпреки, че се прави на Индиана Джоунс от столчето пред компютъра с лула в ръка.

   Изтриване
  12. Някои човечета май се страхуват, че писанията им за Плиска ще отидат скоро в кошчето за боклук:)

   Изтриване
  13. Павка, няма как Плисенум да е Плиска и то, защото в античен град с такива мащаби не може да има монетна циркулация само с медни емисии. А за периода 117-346 г в Плиска са открити едва 20 медни монети, липсват златни, сребърни и билонови. Няма открит и нито един печат на светско или религиозно лице от античността. Просто не е възможно да е римски, още по-малко тракийски.

   Изтриване
  14. Г-н Серафимов нямам представа, защо не допуснахте двама ми коментара, в които давам обнародвани данни, че в Плисковското поле са открити само 20 медни монети за целият период от 117-346 г. Липсват, всякакъв друг вид емисии - златни, сребърни и билонови. Разбирам, че вашата лансирана теза е ощетена от тези данни, но нали всички се стремим към реконструиране на истината. Нали е така или се бъркам? Учудващо е поведението ви, тъй като в коментарът ми няма нищо обидно или користно.

   Изтриване
  15. Ако сте пуснал коментара си в темата за Плиска, няма да излязат. Явно капацитета на блога е ограничен, а темата за Плиска има около 200 коментара.

   Въпросът за монетите е важен, знаете ли какъв е броя на монените от VII-VIII-IX век, намерени в Плиска? По мои сведения броят е 17, ако съм дал грешна цифра, моля Ви да ме поправите.

   Изтриване
  16. В общи линии са толкова, но са от всички емисии на блогородните метали. Предвид, че фиска при българите е натурален през ПБЦ е нещо съвсем нормално, което сборувано с предходните години (от 117 г насам) още веднъж потвърждава, че няма монетна циркулация и не може да е античен или късно античен градът.

   Изтриване
  17. Хубаво, но аз не смятам, че България е основана през 680 година. Като признак на възстановяване на държавността на северните траки приемам антиримското въстание от 170 г. А през 330 г. дедите ни на юг от Дунава получават известна автономност, това е причината Констатин Велики да построи мост на Дунава. В този момент няма заплаха от север, такова е статуквото...

   Изтриване
  18. Е, тук коментирате неща, които не са ви съвсем ясни или ги преиначавате по свой си начин. При въстанието по време на Марк Аврелий не се споменават никакви траки, а през 330 г се опитвате на внушите, че кои са дедите ни, които получават автономност и им построили мост та да не са заплаха за империята?

   Изтриване
  19. Нищо не преиначавам:

   . Костобоки Среди племен Днестровско-Карпатских земель первого века н.э. известным античным писателям и сыгравшим во IIв. н.э. значительную роль в наступлении на Римскую империю, упоминается племя Костобоков. В этот период в регионе происходят процессы активного перемещения различных племен и формирование новых культурных образований и новых этнических групп. Часть фракийских племен, сдвинутая с места в ходе Дакийских войн и после поражения варваров в борьбе с Римом, продвинулась в северо-восточном районы от позднейшей провинции Дакии.

   http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_274.htm

   An army of bandits, called the Costoboes, who overran Greece in my day, visited among other cities Elateia. - Paus.X.34.5

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160%3Abook%3D10%3Achapter%3D34%3Asection%3D5

   Κοστοβῶκοι; Kostobôkoi, Paus. 10,34,5; Κοστουβῶκοι; Kostoubôkoi, Cass. Dio 71,12,1; Costoboci, SHA Aur. 22,1; Costobocae, Amm. Marc. 22,8,42; Castaboci/Castabocae, ILS 1327). A people of Dacian (Thracian?) origin that lived on the eastern margin of the Carpathians.

   http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/costoboci-e621350


   Не аз съм този, който внушава неверни неща, това правят казионните учени, те внушаваха че:

   - старите българи са тюрки
   - старите българи са били монотеисти
   - старите българи са почитали бог с име Тангра
   - старите българи са ползвали титлата хан за своите владетели
   - старите българи не са познавали могилните погребения
   - старите българи са изоставили своя език и са научили този на славяните

   Ето каква е реалността:

   - няма нито едно сведение на ранносредновековен автор относно това, че старите българи са тюрки.
   - няма нито едно сведение на ранносредновековен автор относно това, че старите българи са монотеисти.
   - няма нито едно сведение на ранносредновековен автор относно това, че старите българи имат бог Тангра.
   - няма нито едно сведение на ранносредновековен автор относно това, че старите българи наричат своя владетел ХАН, в епиграфските паметници срещаме КАНАС и КАНЕС, а в Именника е спомената титлата КНЯЗ.
   - разкопките в Кабиюк показаха, че старите българи познават могилното погребение.
   - в старобългарския език няма нито тюрски, нито ирански субстрат, също така няма тюрски, или ирански топоними и хидроними в ранносредновековна България. Това показва, че няма как езика на старите българи да е бил различен от този на старите славени, които Теофилакт Симоката нарича и гети. Като доказателство за това, че славените-гети и мизите-българи са близко сродни хора е и факта, че никой средновековен автор не твърди, че Борис I е покръстил два различни народа.

   Кажете сега анонимни господине, кой прави опити да внуши неверни неща и кой следва фактите?

   Изтриване
  20. Предвид, че сте си направили готови шаблонни извадки ала Ванко БългарионЪ сте ми до болка ясен, но нямате никакво доказателство, че титлата княз е употребявана от българите през ПБЦ, това са си ваши приумици и емоционални догадки. Естествено че познават българите могилното погребение, след като се образува гробищна могила, но пък вие се бъркате с могилна гробница тъй като не сте специалист по архитектура. За езика на българите се знае от запазените надписи, но не може да се определи като тракийски както ви се иска, защото няма тракийски паралели и надписи и нищо не се знае за тях.Вашите гети на Симоката да не са онези, за които визира М. Псел по-късно за тюркоезичните номади? Кажете сега г-н Серафимов кой прави опити да се прави на критик на изследователите, вие ли? Знам, че нямате нито една публикация в реферирано издание и си рекламирате блога само в интернет и фейсбук. Реалностите са такива към момента, вие сте следващия ганчоценовист, който ще е обречен на забвение.

   Изтриване
  21. Значи KANAS и кнѧз не било КНЯЗ ами било ХАН. Пази боже сляпо да прогледа .Вода газят до гърло па жадни ходят.

   Шопов

   Изтриване
  22. Какво е KANAS ако не княз? Прочее, в Зографското евангелие, Асеманиевото евангелие, Супрасълския сборник и т.н. е употребена титлата КЬНѦЅЪ. Нали е излишно да споменавам, че изредените произведения са от времето на Първото Българско Царство?

   Предполагам известно Ви е това, че има развитие на погребалните обреди, а и отклонения, в зависимост от ситуацията.

   Предполагам, че знаете за това, че към всеки извор трябва да се подходи критично. При славените, доброволната саможертва на съпругата след смърта на мъжа не е нищо друго освен старата тракийска традиция спомената от Херодот. Старите славени, тези от долния Дунав практикуват трупоизгаряне, като инвентара е беден...същото се наблюдава при гетите, но не и при тюрките.

   Наивно е да се смята, че един народ ще стане доминантна сила на Балканите и в същото време единствените свидетелства за езика на този народ ще са шепа епиграфски паметници. Дори печенегите оставят свои топоними, намирам за странно, че не знаете това.

   Къде имам публикации и къде не, не е критерии за това дали казвам истината, или не. Дали съм обречен на забвение не ме интересува, известност никога не съм търсил, но не съм и страхлив анонимен.

   Изтриване
  23. Титлата която посочвате г-н Серафимов си е ваша интерпретация, а доводът ви издава, че нямате необходимата подготовка. Няма такъв метод или подход "Какво е KANAS ако не княз", страшен аргумент, я бързо МОН да въведе доказателството на г-н Серафимов в учебниците, какво се мотате, амаха. Известно вие, как се погребват траките и как номадите отвъд Дунава, и с какви гробни дарове. Българските епиграфски паметници колкото и да са малко дават представа за езика, докато при траките липсват и такива възможно е да са си говорели на старогръцки. Относно публикациите ви, естествено, че търсите известност иначе няма как да прокламирате примерно от мое име или на останалите българи политически призиви и лозунги от креслото ви в Холандия, някак си на сит тумбак акъл раздавате. Добре, че няма да ви помним дълго. Ако искате читателите или коментиращите да не се изявяват като анонимни просто премахнете тази опция, просто с нея най-бързо става регистрирането на коментар. Щом можете и си позволявате усилено да селектирате неудобните ви коментари, вероятно ще можете и да премахнете възможността за анонимна регистрация.

   Изтриване
 6. Спароток, отвисоко гледаш и отвисоко ще паднеш. Остани си с фалшивия смях. Твоята истина винаги ще си остане половинчата. А ти, който ми викаш "къш". Ще ти кажа нещо. Днес бях в една българска болница. Знаеш ли кой е платил безвъзмездно за ремонта й? Един азиатски народ - най-далечния, японския. Японско море сме го наричали Именско. На името на именците - старите траки положили началото на българския народ. Сигурно и това не те интересува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човече, прав си, не е за смях, обидно е! Да, обидно е да се отъждествяват дедите ни с народа, който ни тъпка и мори пет века!!! Човекът, който ти каза къш, бе прав.

   Изтриване
  2. Уважаеми Анонимен 6 декември 2017 г., 20:38, коренното население на островите, наричани днес Япония са айните, синеоки европеиди. Японците са нашественици или са се възползвали от приветливостта на айните. Как е станало е неизвестно. Все още има общности на айни, но за съжаление са метисни форми, смесени с японци. А политическите причини за дадено действие на някоя държава не са предмет на дискусията.

   Изтриване
 7. Мизи в Европа няма бе спароооооо, ти не правиш критичен разбор на историческите извори защото нямаш нужното образование и подготовка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква подготовка имат нашите специалисти ми е ясно от кашата, която са забъркали. Не можеш да игнорираш огромно количество информация понеже не ти отърва. Не е редно да защитаваш неверни теории, които на всичко отгоре обслужват чужди интереси. Такава подготовка на мен не ми трябва.

   Изтриване
  2. Извиняваи как би приложил на критически анализ следното изречение: "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи".Кратко точно и ясно написано.

   Изтриване
  3. Излез и ги обори бе Спароток, какво се криеш като мишок? Нямаш доблестта собственото си писмо да прочетеш сам, ако не ти го е написала Селфито-азбукарката. Такава попара си надробил.

   Изтриване
  4. А в Мизия какви хора живеят? Може би чукчи или маори. И това ако е история!!!

   Изтриване
  5. Няма как да прочета посланието си ако съм на 2500 километра от София :) Освен това, мисля, че Цвета Кирилова се справи добре, ако на теб не ти е харесало, си е твой проблем.

   Изтриване
  6. До Ivaylo Atanasov7 декември 2017 г., 14:14

   Не е нужен никакъв анализ, нещата са от ясни по-ясни за тези, които търсят истината :)

   Какво повече от това - "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи".

   Изтриване
  7. А нужен ли е анализ за да потвърди и отъждестви хунът Ернах с българинът Ирник, и това означава ли, че хуните са траки?

   Изтриване
  8. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 8. http://wiki-org.ru/wiki/Легенда_о_диях
  Виж какво намерих за траките!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази информация не е особено надежна, не е подкрепена от сериозни извори. А иначе за влияние на стари балканци върху скандинавците препоръчвам работата на Erik Nylén, Der Norden und Verbindungen mit dem thrakisch-dakishcem Raum, Studia Gotica, Almquist & Wiksel, Stockholm, 1972.

   Изтриване
  2. Здравейте. Има и една студия на българска авторка, написана съвсем скоро този месец, за българското влияние в Скандзинавия. https://www.kvantov-prehod.org/article/1063/древнобългарският-знак-iyi-от-тук-до-северните-морета-и-велика-скандинавия
   Надежда Томова - асистент и докторант към катедра „Архивно-документално наследство и културономия” на Университет по библиотекознание и информационни технологии
   Дата: 2017-12-03 11:15:47

   Изтриване
  3. Видях, благодоря! Аз също имам работа на същата тема, но моята работа е от преди три години :)

   Изтриване
 9. Поздрави от българите в САЩ, ние Ви подкрепяме и ще Ви подкрепяме винаги!

  ОтговорИзтриване
 10. ДИМИТРИ ХОМАТИАН

  КРАТКО ЖИТИЕ
  НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

  1. Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила4 на Александър от разположения край Бруса5 Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.6

  http://macedonia.kroraina.com/bugarash/ko/kratkozhitie.html

  Житията, битията, историите и разказите са написани, за да могат да бъдат достъпни и разбираеми за всички!

  Не е нужно да си професор...!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Неделчев, това сведение е доста ценно защото Климент е роден в пределите на Южна България и няма как да се каже, че е наречен мизиец понеже е роден в областта Мизия - Северна България.

   Наистина не е нужно човек да е професор, за да види истината.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Поздрави и от българите от България! Ние също те подкрепяме и никак не сме малко! Е не сме толкова колкото ми се иска, но с простотията се бори бавно и трудно. Чудесна статия. Точно кратко ясно и много ама много логични съждения. Тук е мястото да спомена, че преди година или две /вече не помня/ по канал едно на БНТ изтече някакво предаване в което професор от Кеймбридж /за съжаление не помня името му/ обясняваше как се е заровил да изследва етимологията на първото име споменато в именника на българските князе а именно Авитохол. Та той направи такова обяснение, че Авитохол е някакъв вариант на името Атила. Знаете ли нещо по въпроса и ако да споделето го моля?
  Още веднъж поздрави!
  Христослав
  Българин по род и
  Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чувал съм, че на името Авитохол се гледа като на вариант на името на Атила. Някои други пък, по необясними за мен причини свързват Авитохол с евр. ави холол- баща на всички. Аз смятам, че Авитохол означава потомък на Ава - тракийска нимфа.

   По същия начин са изградени и други древнобалкански теофорни имена - Бенди-зета, Епта-кент, Ди-слойас.

   Изтриване
  2. Абе хич не сме малко, що си мислиш, че сме малко? Що се отнася до написаното от Хоматиан-ами да, не е нужно да си професор, но те ревностно пазият територията си и са готови на всичко, само и само да не е така както те не искат. Сигурно и на това изречение са му намерили цаката тия корифей. На всичко са способни, за да не кажат истината. Аз лично не мога да разбера защо го правят, просто не разбирам що за психопатична упоритност да изкараш собствения си народ нещо, което не е-то не бяха тюрки, самоеди, фини, уралци, сега сме памирци, родсвени на иранци, може и паштуни да сме, само не и това, което всъщност сме и за което има безброй доказателства. Ето това си е психопатия.

   Изтриване
 12. Attila, Attala, Ethel, Etzel, Eczel, Athalus, Thotila, Aquila...все имена на Атила в историческата западна литература и нито едно няма грам прилика с името Авитохол

  ОтговорИзтриване
 13. До колкото ми е известно, старото име на нос Емине е Емона. Районът там също е планински

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Емона, Им, Емине са все сродни имена, да не забравяме и Ематия - древното име на Македония.

   Изтриване
 14. Погледнах в "Уики". Там е отразено, че името на селището Емона произлиза от Аемон, т.е. Стара планина. Казва се също, че според Омировата "Илиада", тракийският цар Резос е роден в Емона.
  Благодаря за интересните блогове. Приканват към размисъл и събуждат задрямалата в мнозина национална гордост.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато човек е подбуден да се съмнява, да проверява и да мисли, той се променя, осъзнава, че в него има сила, за която не е и подозирал. Ние имаме много ценни качества, които за жалост са в латентно състояние. Искрено се надявам с работите си да допринеса за тяхното пробуждане.

   Изтриване
  2. Има и будни българи, които не са изпадали никога в латентно състояние, като Спароток. Те най-добре му прихващат фалшификациите и си му ги изобличават. Най-дейни са от Отечественият фронт на Милчев.

   Изтриване
 15. Излизам от темата, но ми се иска да попитам дали сте издавали или пък смятате ли да издавате ваши трудове на английски? Изхождам от презумпцията, че "никой светец не е признат в родината си". Колкото и стойностна да е нечия работа, има много по-голяма вероятност да не бъде така добре оценена в сравнение с работата на някой току що завърнал се от "странство" в родината си, тръпнещ да смае аудиторията със своите подвизи. Имайки предвид това, си мисля, че ако трудовете ви бъдат издадени в чужбини по-конкретно в англо-саксонския свят, те биха се наложили много по-убедително и в България. Така също западният свят би научил истината за много от широко разпространените исторически заблуди. Дори и да не се съгласят напълно с Вас, поне ще се запознаят и с вашата гледна точка. Чудесно би било, ако вие и хора като вас работят и за изграждане на "имиджа" ни в чужбина. Ето например кипърците: рекламират "Камъкът на Афродита" (не особено голям къс камък в морето"), "Банята на Афродита" (слабо пръскащо водопадче) и развиват истински туризъм. Наистина, Кипър е родното място на Афродита според легендата, но за тези хора това не е просто легенда. Това е самата истина. За сметка на това, България разполага с огромно културно-историческо наследство, в сравнение със споменатите два примера, но ние или не го рекламираме както трябва, или го омаловажаваме, та да не ни обвинят случайно в самонадеяност или пък да не засегнем нечий интерес. Пример:в Татул, малък невзрачен надпис гласи, че мястото е гроб на незнаен войн. Май се споменаваше Орфей, май не. Ако такъв паметник съществуваше в друга страна, щеше да е заобиколен с огромен паркинг и щяха да продават статуетки и тениски с Орфей, независимо дали той е бил легендарна или действителна личност и независимо дали името му наистина може да се свърже с това място или не. Друг пример. Преди години в подлеза на университета (Кл. Охридски в София), туристическа агенция раздаваше безвъзмездно дискове с цел популяризация на нашата история и култура. Когато водещата от диска застана пред паметника на Кирил и Методий пред Народната библиотека, просто обяви: "Кирил и Методий. Създатели на славянската азбука. За тях се знае, че майка им може би е била българка." Няма да коментирам повече този пример. Преминавам към друг - пак един от тези дискове, беше озаглавен "София, моят Рим". Разбирам, че създателите му са имали добри намерения, но защо трябва да се самоопределяме през призмата на някой чуждоземец, пък бил той и император? Щом ние така упорито тръбим, че сме напомняли на някого на Рим, то ние индиректно признаваме, че сме нещо по-нищожно, по-малко от Рим. Е да, Рим е невероятен. Никой не отрича това, но София също има своята красота и своите достойнства и именно това най-вече би трябвало да се изтъква. Докато не се научим да уважаваме себе си, няма как да очакваме и светът да ни уважава, пък и да научи нещо повече и за древните мизи.
  Извинявам се, че се отклоних от темата, но виждам, че това е място, където и други споделят моите възгледи.
  С поздрав,
  Не историчка, просто българка

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Една от работите ми вече се превежда на английски език, надявам се до март догодина да е готова.

   Рим е велик град и без нашите предци той нямаше да възникне, подготвям работа, в която подробно обяснявам кой и кога е дал името на Вечния град.

   Същото важи за Атина, тя е създадена от трако-пеласгите, които са наши деди. Не зная дали ви е известно, но в маслинената горичка край Атина е имало каменна плоча със знака IYI.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Излизам от темата, но ми се иска да попитам дали сте издавали или пък смятате ли да издавате ваши трудове на английски? Изхождам от презумпцията, че "никой светец не е признат в родината си". Колкото и стойностна да е нечия работа, има много по-голяма вероятност да не бъде така добре оценена в сравнение с работата на някой току що завърнал се от "странство" в родината си, тръпнещ да смае аудиторията със своите подвизи. Имайки предвид това, си мисля, че ако трудовете ви бъдат издадени в чужбини по-конкретно в англо-саксонския свят, те биха се наложили много по-убедително и в България. Така също западният свят би научил истината за много от широко разпространените исторически заблуди. Дори и да не се съгласят напълно с Вас, поне ще се запознаят и с вашата гледна точка. Чудесно би било, ако вие и хора като вас работят и за изграждане на "имиджа" ни в чужбина. Ето например кипърците: рекламират "Камъкът на Афродита" (не особено голям къс камък в морето"), "Банята на Афродита" (слабо пръскащо водопадче) и развиват истински туризъм. Наистина, Кипър е родното място на Афродита според легендата, но за тези хора това не е просто легенда. Това е самата истина. За сметка на това, България разполага с огромно културно-историческо наследство, в сравнение със споменатите два примера, но ние или не го рекламираме както трябва, или го омаловажаваме, та да не ни обвинят случайно в самонадеяност или пък да не засегнем нечий интерес. Пример:в Татул, малък невзрачен надпис гласи, че мястото е гроб на незнаен войн. Май се споменаваше Орфей, май не. Ако такъв паметник съществуваше в друга страна, щеше да е заобиколен с огромен паркинг и щяха да продават статуетки и тениски с Орфей, независимо дали той е бил легендарна или действителна личност и независимо дали името му наистина може да се свърже с това място или не. Друг пример. Преди години в подлеза на университета (Кл. Охридски в София), туристическа агенция раздаваше безвъзмездно дискове с цел популяризация на нашата история и култура. Когато водещата от диска застана пред паметника на Кирил и Методий пред Народната библиотека, просто обяви: "Кирил и Методий. Създатели на славянската азбука. За тях се знае, че майка им може би е била българка." Няма да коментирам повече този пример. Преминавам към друг - пак един от тези дискове, беше озаглавен "София, моят Рим". Разбирам, че създателите му са имали добри намерения, но защо трябва да се самоопределяме през призмата на някой чуждоземец, пък бил той и император? Щом ние така упорито тръбим, че сме напомняли на някого на Рим, то ние индиректно признаваме, че сме нещо по-нищожно, по-малко от Рим. Е да, Рим е невероятен. Никой не отрича това, но София също има своята красота и своите достойнства и именно това най-вече би трябвало да се изтъква. Докато не се научим да уважаваме себе си, няма как да очакваме и светът да ни уважава, пък и да научи нещо повече и за древните мизи.
  Извинявам се, че се отклоних от темата, но виждам, че това е място, където и други споделят моите възгледи.
  С поздрав,
  Не историчка, просто българка

  ОтговорИзтриване
 17. Бихте ли коригирала коментара ми? Исках да кажа, че "никой пророк не е признат в собствената си страна", а не "никой светец". Благодаря

  ОтговорИзтриване
 18. Здравей, Павел ! Бих искала да споделя някои данни за мизите, които се срещат при Есхил и неговата трагедия "Молителки" (около 5 в. пр. н. е.). Например: "града на мизите Тевтрант (по долното течение на река Каик, Анатолия)/ близо до Лидийските равнини"; от трагедията "Перси", където те са наречени "копиеносците мизи" и където се говори за древните мизийски песни във връзка с ритуалите за оплакване на покойници - "надай мизийския вик"/ защото мизите и фригите са най-добрите оплаквачи, "мизийската песен, т. е. оплаквачевската песен", които се придружават от мариандински флейти нарочно предназначени за оплаквачески песни. Едно от наименования на тези обредни оплаквания, според Есхил, се свързва с Мариандин, който загинал, когато бил на лов и досега мариандините в разцвета на лятото го оплакват. И един фрагмент от "Телеф" - Елините, плавайки към Троя, се заблудили и като оставили Фригия, настъпили срещу Мизия. А Телеф, синът на Херакъл, като ги преследвал, казал: "Разделени за земите на фригите и мизите." И още един кратък откъс от "Мирмидони", началото на пролога; "О, Каик и Мизийски потоци...", който може да бъде свързан със сведенията от Страбон в неговата География, XIII 1, 70 - "От Темнос (град на десния бряг на Хермос) извира река Мизий (единственият непресъхващ приток на р. Каик), която се влива в Каик по-долу от изворите му. И нещо интересно при Софокъл, трагедията "Аякс": "... току-що пристигна Тевкър от мизийските стръмнини..."/ голяма чат от тракийските земи са край Мизия.
  Повече детайли се откриват в изданието "Извори за историята на Тракия и Траките", С., том 1, 1981 г.; том 2, 2002

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези данни са интересни, но засягат малоазийските мизи, а тяхното присъствие никой не отрича.

   Изтриване
 19. Дори картата на Серафимов не е точна. Притоците на Истъра са били 6, а не 4, да не засягаме въпроса, че хуни няма как да са траки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То и родопчаните не са шопи, но са роднини на шопите.

   Хуните са наречени скити от Приск Панийски, а той ги познава от личен контакт, не от сведения на други хора. От друга страна Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ.

   Йордан пише, че намирането на меча на Марс (Арес) е тълкувано като благоприятно предзнаменование от Атила. Херодот споменава, че скитите почитат Арес под формата на меч и само на него издигат олтари.

   Херодот описва и скитските погребални обреди, а около 1000 години по-късно Йордан описва хунските...като почти идентични на скитските.

   Да не забравяме и това, че хунските свещени котли ги има в Добруджа около хилядолетие преди времето на Атила...но като се премълчат тези важни неща и всеки може да си съчинява, че хуните са азиатски народ.

   Изтриване
  2. В латинския открих следните думи :

   Vulgus ,volgus - народ ,население
   Vulgaris ,vоlgaris – обикновен , прост /но може да има смисъл като неинтегриран , нецивилизован , не възприемащ на римската култура/
   Belliger – воюващ, който води война /но може и да има смисъл и като въстанник/
   Твърде близки са до нашето народностно име .Никой ли не е обмислял вероятността произходът на етнонима Българи да има латински , римски произход защото един римлянин от IV век би употребил тези думи ако би искал да опише действията на ТАЗИ ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ДАКИЯ , СКИТИЯ , МИЗИЯ ,ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ , КОЯТО НЕ ТЪРПИ ПОВЕЧЕ РИМСКО РОБСТВО И ЗАЕДНО СЪС СВОБОДНИТЕ СИ БРАТЯ ОТ СЕВЕР ,ВЪСТАВА И УЧАСТВА ВЪВ ВОЕННИТЕ КАМПАНИИ ПРОТИВ РИМСКАТА ДЪРЖАВА.
   Това обяснение ми се струва най-простичко и най вероятно .Моля поправете ме ако греша .
   Поздрави Шопов

   Изтриване
  3. В гръцките извори за българската история има данни, че хуните са се наричали и славяни и не са почитали Арес. Та така и всеки който си съчинява днес може да се опитва да ги изкара и траки, но изворите си ги има.

   Изтриване
  4. Точно в гръцките извори за българската история е свидетелството на Приск за това, че хуните са де факто скитите. Хунските погребални обреди описани от Йордан са само едно повторение на скитските споменати от Херодот. А като добавим и свидетелството на Стефан Византийски относно това, че скитите са тракийски народ, мистериите изчезват :)

   Изтриване
 20. Анонимен8 декември 2017 г., 18:01 ч.

  Специалистите вероятно пипат внимателно, защото няма сигурни данни за локализацията или въобще не е отркито то Плисенум. А според Спароток, къде е селището и какви са аргументите за това? Приликата в думите не са доказателство, така, че ще помоля да ги подминем в коментара без да си правим предположения. Знаем ли къде е точно или не, това е въпросът?

  Ммм даа,

  Ми да го подминем , нали? Ей така подминаваме историята си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами да, неудобното за казионните учени трябва да се подмине...според тях де, иначе ще стане ясно колко струват.

   Изтриване
  2. От прилики в думите не се извлича история и няма никакъв смисъл да се съчинява такава. Много е неудобно за лаиците, че изобщо обществото не ги взема на сериозно с фантастичните конспиративни теории без да имат необходимата подготовка за това. Поради тази причина става "ясно колко струват", и защо цензурират.

   Изтриване
  3. Палматис, наследието на император Юстиниан
   На метър под земята при с. Оногур, до гр. Тервел, векове се е крила грамадна ранновизантийска базилика от VІ в. без аналог по нашите земи ..(http://duma.bg/node/129481)
   В линк има доста подробности за базиликата, която е доста голяма, 55 м дължина и 30 м ширина.Дали архитектурата е близка до тази на базиликата в Плиска? Дали пък самият Юстиниан (роден близо до Средец)
   като прост селянин с име Управда) не е строителят и на голямата базиликата в Плиска, а в по късно време достроявано от други владетели ?
   Какви тъмни векове,какво става че навсякъде много и грандиозно се строи в тази тъмнина? . От средата на VI век, при управлението на император Юстиниан Велики и Сердика се възражда като важен административен и стопански център на Източната римска импери,строи се голямата базилика „Св. София”, посветена на светата Премъдрост Божия и т .н .

   Изтриване
  4. Плиска е започната през 4 век, но със сигурност е имало доукрепяване, дострояване, разширение и в следващите векове.

   Относно ранновизантийската базилика, мисля, че най-компетентен отговор може да даде проф. Асен Чилингиров.

   Изтриване
  5. Това е само любителска хипотеза, която виси бе да има конкретни данни за потвърждение. Античен град с такива мащаби разполага главният си храм на виа Сакра с всички 4 пласта настилки в самия форум. В Плиска такова нещо няма, а Чилингиров си е разсъждавал на лист хартия.

   Изтриване
 21. Прекрасни анализи! И то с много доказателствен материал и повечето от чужди източници, така че няма начин някой да е фалшифицирал в наша полза.
  А ето и от стари български източници "Житие на св. Климента" написано от Димитрий Хоматиян: " Този велик наш отец и български светилник ( Климент Охридски) бе по род от ЕВРОПЕЙСКИТЕ МИЗИ, които обикновенният човек нарича БЪЛГАРИ и които беха прогонени некога от ръката и мощта на Александър от Олимп при Пруса към Северния океан и Мъртвото море.
  След много години те преминали с голема войска Дунава и завладели всички съседни земи: Панония, Далмация, Тракия и Илирик и голема част от Македония и Солунско."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кашата става пълна като се добавят сведенията, че хуните са се наричали и славяни, а българи и авари се сродяват. Късните тюркоезични номади също са отъждествени като траки. Върви и и разбери вече, кой, какъв е.

   Изтриване
  2. Точно и ясно е за този, който иска да види.

   Изтриване
 22. Не мога да се регистрирам и да бъда не анонимна. Когато опитам с Wordpress не ми се разпознава адреса. Моля да ми обясните.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как да Ви обясня след като не зная какво правите по време на опитите си за регистрация...?

   Изтриване
  2. Ако имате имейл в gmail.com е достатъчно да влезнете с него. Не е необходимо нещо специално.

   Изтриване
 23. Хуните нападнали Готите а те избягали и нападнали Мизите , по късно се нарекли Българи. Това е същото като да кажеш Немците нападнали Швабите а те избягали и нападнали Алеманите ,по-късно се нарекли Германци.
  Както пише д-р Ганчо Ценов "един народ но разно наричан".
  Шопов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Конфликти между сродни хора са нещо нормално. Мизите и тевкрите прогонват стримоните в Мала Азия, спартанци и атиняни са се клали така както и персите не са ги клали, Цезар съобщава, че за германите е въпрос на чест да опустошат колкото се може повече от земята на съседите си, евреите избиват свои братя 100 000 от Вениаминовото коляно, а в Гражданската Война на САЩ загиват около 500 000 души, това е доста повече отколкото американските жертви дадени по време на Първата и Втора Световна Война, включително и Виетнамската.

   Нищо ново под слънцето.

   Изтриване
 24. Здравейте Спароток,

  Благодаря Ви за прекрасната статия, продължавайте с все сила. Няма да спрем да Ви подкрепяме в начинението за търсене на истинската Българска история.
  Искам да вметна към всички пишат за Плиска, която се води за първа Българска столица. Моля запознаейте се с последните проучвания за града - http://archaeologyinbulgaria.com/2016/09/27/bronze-age-discoveries-reveal-ancient-bulgar-capital-pliska-was-settled-much-earlier-than-middle-ages/
  Голяма част от информацията се прикрива или не вижда бял свят. Има много неща по нашите български ширини, открити и в същото време скрити от самите нас. Не бъдете наивни да вярвате на всичко, което са написали нашите "професори" за Плиска.
  Да знаете, че е открита колесиница близо до Мадара? Това, че никой никъде не описал това не значи, че не съществува. Замислете се вие анонимните които мислите, че знаете всичко и на сляпо се доверявате на теории, които дори не могат да се докажат. Мога само да Ви съжалявам.

  Поздрави,
  Милен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хайде сега Миленчо де то е подозрителен към всичко написано от нашите "професори" да даде доказателство, че такава колесница от Мадара действително съществува. В противен случай си поредният емоционален лаик като Спароток вярващ в конспирации и си фантазираш.

   Изтриване
  2. Здравейте г-н Александров,
   Благодаря Ви за информацията, не бях я срещал на английски, а е ценна в този си вид защото може да се представи на чужденци. Има обаче една забавна грешка в грая на материала:

   " What has been discovered are fully handmade storage vessels from rough clay containing large mechanical admixtures. Some of those form the so called garland-like decorations with pagan handles," explains archaeologist Assist.Prof.Yanko Dimitrov."

   Няма такова нещо като "pagan handles" - езически дръжки. Или г-н Димитров не се е изразил правилно, или журналистите не са го разбрали правилно. Става дума за езичесТи дръжки, т.е. имащи формата на езиче. Такива дръжки се срещат действително по керамиката от Бронзовата епоха, та чак до към IV век.

   Трябвало е да се напише - tongue-like handles.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Редно е Милен и Павел да не злоупотребяват с информацията за селище от бронзовата епоха в Плиска, тъй като обектът е на 5-6 километра в северозападна посока и е открита само една пещ с керамични фрагменти, липсва урбанизация.

   Изтриване
  4. Редно е археологът, който е дал информация на журналистите, да е дал и по-точни обяснения, за да няма недоразумения:

   АРХЕОЛОЗИ СЛУЧАЙНО НАМЕРИХА В ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА ЖИЛИЩЕ НА 3 300 ГОДИНИ

   Неочаквана археологическа находка вдига самочувствието на жителите на Плиска и е напът да докаже, че първата столица на българите е била град 1000 години преди новата ера.

   При спасителни разкопки в непроучван досега терен преди полагането на нов водопровод учените намират полувкопано жилище. Досега се е смятало, че това място е било заселено след столичния период на Плиска.

   http://www.monitor.bg/a/view/75314-Плиска-е-била-град-1-000-г-преди-новата-ера/


   По време на изграждането на нов водопровод в Плиска станаха известни нови факти за средновековната ни столица. При направените разкопки археолозите откриха жилище от късната бронзова епоха и пещ за нагряване на камъни, които доказват, че животът тук е започнал хилядолетия по-рано, тогава, когато се е развила културата на Микена и Египет.

   http://news.bnt.bg/bg/a/arkheologicheski-razkritiya-kray-pliska


   Средновековната българска столица Плиска е била обитавана много преди идването на българите по тези земи, стана ясно от ново археологическо откритие, предаде БНТ.

   https://offnews.bg/kultura/otkriha-zhilishte-na-3300-g-v-pliska-636748.html

   Археолози откриха жилище на 3300 години в средновековната столица Плиска

   https://trud.bg/археолози-откриха-жилище-на-3300-години-в/

   Средновековната столица Плиска е била обитавана преди повече от хилядолетие преди новата ера - по времето, когато се е развивала културата на Микена и Египет, предаде БНТ. За това свидетелстват находки от спасителни разкопки заради изграждащ се водопровод в града. На мястото бяха открити жилище от късната бронзова епоха и пещ, загряваща речни камъни. Според учените това доказва, че животът в града е започнал много по–рано от считаното досега.

   Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/arkheolozi-obyavikha-za-senzatsionna-nakhodka-v-starata-blgarska-stolitsa-pliska_news448472.html


   Редно е също да се спомене, че намерената неотдавна полуземлянка е тип жилище, което е типично и за ранносредновековния Период в Плиска:

   "Жилищата в укреплението са от два вида — с основи от камък и глинени стени и без каменни основи. Техните размери и планове — едноделни, тяхното устройствос греди по ъглите, с правоъгълни или овални каменни пещи в един от тях, не ги отличават с нищо съществено от познатите в цяла Североизточна България жилища — полуземлянки на обикновеното население на страната през цялото ранно средновековие." - Ст. Ваклинов, Формиране на старобългарската култура VI-XI век, 1977, с.129-130.


   Редно е било, поне според мен, да се каже, че съдове с езичесТи дръжки се срещат и през IV век - точно периода, в който според определени исторически извори Константин Велики отпуска средства за изграждането на Плиска и Преслав.

   Толкова по въпроса за значителните подробности.

   Изтриване
  5. Отговор до Анонимен9 декември 2017 г., 23:26 ч.

   Здравейте г-н Анонимен,

   Изглежда първите 7 години от вашия живот са минали без възспитание. Съжалавям Ви за това. Инак не бихте отговаряли на ти, а и дори не се познаваме. Както и да е, простено Ви е.

   Доказателство можете да откриете в Шуменския музей. Ако имате път натам, просто попитайте в музея в кое мъзе се съхранява или къде можете да я видите. За съжаление информация в интернет липсва. Което изобщо не ме учудва.

   Поздрави г-н "Анинимни професор"
   Милен

   Изтриване
  6. Както винаги г-н Серафимов не изневерява са стилът си и борави не с автентични(първични) извори, а с вестникарски препратки или различни историографски мнения представени като факти, а де не пропусна и неговите емоционални предчувствия. Въпросният обект е в землището между селата Върбяне и Избул и няма много общо с Плиска, но щом се самонавивате ваш проблем. А според, онези някой извори за изграждането на Плиска и Преслав ще конкретизирате ли точно или ще препратите източника от 11 в.който е компилация и в него не пише, че се изгражда нещо. Толкова по въпроса за вашите подробности.

   Изтриване
  7. Който ти е дал диплома да иде да се гръмне!

   Не се пише " онези някой извори", а онези някоИ извори!
   Граматика не знаят, а висшисти се пишат..Ще псувам!Млъквам!

   Изтриване
  8. Карате ме да се смея :) Дори Испор от Български апокрифен летопис да е Аспарух, невъзможно е този владетел да е построил Плиска.

   Как си го представяте това - хем Аспарух да бяга от хазарите, хем да разбие римската армия, хем да му останат средства и време да сътвори градежи, които в същия период дори Римската Империя не може да си позволи? Това си е фантастика и то ненаучна, или казано по нашенски - бабини деветини.

   Изтриване
  9. Вие г-н Серяфимов също ме карате да се смея. Наистина нямате историческа подготовка и вярвате на комунистическите учебници. Науката си се развива за разлика от образователната система. Само до вас явно не е достигнало, че в укрепената територия на каменната крепост в Плиска най-ранните следи са от третата третина на 8 в. т.е. няма как Аспарух и Тервел да са пребивавали там, камо ли император Константин. От него няма като че ли открити монетни емисии, печати, гробове, инсули, храмове,статуи, мозайки, пътища, милиарни камъни, урбанизация, градоустройство и архитектура. Та какво викате построил "тракийчето"?

   Изтриване
  10. В Плиска е властвал княз Борис, колко надписа съдържащи името на този владетел са открити в Плиска? Ако не се лъжа няма нито един, но трябва ли от това да направим заключение, че Плиска е построена едва след времето на Борис I ?

   След като от времето на княз Борис няма епиграфски паметници съсържащи името му, то не е ли наивно да се очаква, че от времето на живелия около 500 години по-рано Константин Велики ще има останали епиграфски паметници?

   Относно монетите, ако не ме лъже паметта, в Плиска са намерени антични монети - 117 – 346 г. – 6 бр.; IV-V в. – 14 бр., 491 – 518 – 2 бр., 518-527 – 1 бр., 527-565 – 4 бр.,565 – 578 – 2 бр.; V-VI в. – 5 бр.

   От IX са доста по-малко, а уж тогава е строен града - 802-811 – 2, 2 брозови, 867 – 886 – 3 бр. , в т.ч. 2 златни; 886-912 – 8 бр. медни.

   Това с храмовете, статуите, мозайките и т.н го разправяйте на наивниците. Както строежа с едри квадри, така също употребата на розовия хоросан и т.н. са типични за късната Античност. Колкото до мраморните релефи от Античността, такива са намирани край Южната порта на Плиска от Ат. Милчев, който разпознава в релефа Тракийския Конник, но не смее да се изкаже относно функцията на монументалния фриз.

   Не разбрахте ли, че времето когато можехте да размахате с пръстче и да сплашите опонените си мина безвъзвратно? Не разбрахте ли, че понастоящем неудобната информация е достъпна за всеки, който има волята да търси?

   Vae victis :)

   Изтриване
  11. Ето караме под ред. Има надписи с името Борис и те са по откритите му печати. Колко надписа латински има от времето на Константин? Количеството монети, които сте посочил красноречива показват, че не може да става въпрос за монетна циркулация (не сте допреписа ли сведенията на И. Йорданов, 2000 г.). За 9 в. съвсем разбираемо монетите да са ограничени, тъй като българската данъчна система е материалното облагане и монети се въвеждат в обръщение след падането под византийска власт. За строежите, всички учени казват, че традициите са наследяват, те не идват от Космоса.Дали е имало мраморни релефи, като че ли няма как да знаем. Има ли открити? Трябва да си изясните за себе си що е то релеф, статуя и фриз. Не разбрахте ли, че нямате подходяща подготовка за такъв вид писане?

   Изтриване
  12. Текстът по печатите не спада ли към сфрагистиката? Все пак епиграфиката и сфрагистиката са отделни дисциплини, а аз изрично споменах за епиграфски паметници. Страно, уж се представяте за специалист, а не знаете елементарни неща. Имате ли наистина нужната подготовка?

   По отношение на строежите в Плиска твърдите, че всички учени казват, че традициите се наследяват. Явно или не сте учен, или не познавате работите на колегите си. Съветвам Ви да прочетете работата на Ст.Ваклинов, Формиране на старобългарската култура, 1977, с.92-95. Там се отрича наследената от местното население традиция, а като кандидати за строителни майстори се предлагат хора от други земи.

   В Плиска са намерени тухли от античен тип, печатите представят имена са собственици на тухларни, а и на стационирани в региона римски военни части- DULES, DIONISISI, ANICETUS, MERCURIS, ANICETUS, RIMORIO, LARINIA, LVMOES, LEGXICPF, ANNIA.

   Има и надписи на латински език, но те, както и тухлите бива обявени за донесени от друго мяско...Колко удобно :)

   Изтриване
  13. Къде прочетохте, че се представям за специалист? Отново аргумента ви е по предчувствие като във хипотезите ви. Нямате латински надписи, не сте чели задълбочено Ваклинов, и никой не е скрил както твърдите, че има тухли с надписи. А знаете ли г-н Серафимов, къде е локализирана работилницата на DULES?

   Изтриване
  14. Г-да следя ви диалога и за пореден път ми стана интересно, как хитро г-н Серафимов лавира и избягва въпросите с контра въпроси, но не и доказателствени аргументи. Доколкото прочетох в коментара на на Спароток от - 10 декември 2017 г., 23:09 ч. "В Плиска е властвал княз Борис, колко надписа съдържащи името на този владетел са открити в Плиска?" никъде не е посочен дали паметника е епиграфски. Пише само "надписа" след това се опитва да пренасочи темата, коя дисциплина, към кои паметници се определяла. И като се започна тирадата от извадки на специалистите, които по принцип се отричат и се стигне до квалифициране на анонимният опонент (по какъв критерий не е ясно), но все пак това е логиката на Серафимов. Чудех се дали не е зодия Близнаци. Преди обед е на едно мнение и отрича учените, а следобед го сменя и започва да дава потвърждение с техните становища. Чудна мислене и доста хаотично, дали заради това не му обръщат внимание не знам, но нещо има в целият този труд. Дали е с користни цели времето ще покаже.

   Изтриване
  15. Павеле да знаеш, че си ядосал бай Янко и Сие, започнали са да правят бесилка за тебе в Шумен а един шебек с меки ръчички се цани да ти сложи примката ха-ха-ха :)

   Изтриване
  16. Кой точно е бай Янко и кой е шебека с меките ръце? Ако не е проблем, ще съм благодарен да представиш повече данни, може и на лични съобщения във Фейсбук.

   Изтриване
  17. До Анонимен11 декември 2017 г., 14:59 ч.

   Анонимни господине, казвате, че следите диалога ми с Анонимен 11 декември 2017 г., 14:35 ч., но и двамата имате един и същ IP адрес. На един и същ стол ли седите ?

   Изтриване
  18. Не Саксофончо просто бюрата ни са едно срещу друго.

   Изтриване
  19. Благодаря за пояснението, все пак - една мистерия по-малко :)

   Изтриване
  20. Като се замисли човек,всъщност всичко красиво,грандиозно,мощно т.н в рамките на сегашна България( съдейки по руините останали) е строено точно от тези както ги нарече някой си тука "тракийчета" като Константин,Юстиниан и други разбира се.Някой български кан/цар след тях да е строил мостове по Дунав,геадове,виадукти,първокласни пътища,огромни базилики и какво ли не и то с такъв замах ?? 100 години ровене по Плиска,монети колкото прост иманяр намерил за 1ден, влачене вода от 100 кладенеца да видим що е аул,монгол и тангра и има ли почва у нас ... пффф бутафория пробутвана за история ...да се смееш ли да плачеш ли

   Изтриване
  21. Ето, затова трябва да се смирим! Защото, колкото и славни да сме, има между нас такива боклучета, които за пари и титли биха продали и собствената си майка, камо ли историята на народа си. А и те имат претенцията да се наричат българи. Кой знае от какви смесвания са се пръкнали. И когато ни натрапват гнусните си коментари нека не се правим на много благородни като се мъчим да ги променим – явно такава алтернатива за тях не съществува!

   Изтриване
 25. Павел, здравейте отново.
  Най-напред, извинявам се за обръщението към вас в женски род с коментара ми от 8.12 във връзка с корекцията на "пророка в собствената си страна". Телефонът ми има функция "auto correct" и е решил да ме "поправи", поставяйки окончание "а" за женски род. Извинявам се отново.
  Колкото до вашият коментар за българския знак - той ме накара да си припомня, че съм попадала на статии за появата му и на други места в Италия. Такова място е базиликата Сан Лоренцо Маджоре в Неапол.Ако потърсите в гугъл, има интересна статия във връзка с това, озаглавена:
  "Древният български знак - космически ключ към основаването на Неапол". Предполагам ще представлява интерес за вас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип се интересувам от знака IYI, но само от времето на Античността и ранното Средновековие. Много знаци, символи биват взаимствани от други хора, поради това е нужно да се търсят най-ранните изображения.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. До всички анонимни "Професори" и последователи на школата на златното момче Златарски. Преди да ниричате когото и да било лаик или пък човек без нужното образование (разбирай историческо) кажете какво е вашето образование, как сте си получили титлите и т.н. От цялата тази врява която вдигате става ясно само,че виждате заплаха в статиите, които се публикуват тук, иначе щяхте да си мълчите!!! А колкото до "Историята на България" за мен вие не знаете нищо и повтаряте неща от които се отказаха дори западните историци. Вие не сте наясно с историята от преди 100 години, да не говорим за по ранни дати.
   Преди няколко седмици имаше предаване по БНТ1 за Борис Сарафов - български революционер, член на ВМРО и т.н. Присъстваха един професор по история, Каракачанов и др. Професорът започна да разказва биографията на Сарафов и каза, че все още на знаят точната дата на раждането му, и поради тази причина той (професорът) направил спавка в УИКИПЕДИЯ. Представяте ли си СПРАВКА В УИКИПЕДИЯ. Ами той не знае ли,че всички пишат там и всеки може да напише каквото си поиска. Ето това ви е на вас историята. Срамувам се от вас а вие?

   Изтриване